Ocena brak

POJĘCIE I TYPY RUCHÓW SPOŁECZNYCH

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

W związku z tym, że ruchy społeczne zorientowane są na różne cele, interesy, wartości, że ich aktywność charakteryzują rozmaite formy organiza­cyjne, że podejmują je i popierają różne grupy społeczne. Do najczęściej stosowanych w literaturze kryteriów podziału ruchów spo­łecznych należą: cele, formy organizacyjne, baza społeczna ruchu i metody jego działania. W oparciu o te kryteria wyróżnia się między innymi następujące typy ruchów:

- ruchy rewolucyjne, reformatorskie, kontestacyjne,

- ruchy ekonomiczne, polityczne, narodowo-wyzwoleńcze, religijne,

- ruchy klasowe: chłopskie, robotnicze, burżuazyjne,

- ruchy obywatelskie: konsumenckie, młodzieżowe, zawodowe, lokalne.

W odniesieniu do wielu współczesnych społeczeństw zastosowanie mają także bardziej szczegółowe podziały, np.: ruchy pacyfistyczne, ekologicz­ne, feministyczne, ruchy lokalne, kulturalne. podział współczesnych ruchów społecznych:

1) rewolucyjne

2) walczące o prawa człowieka: socjalne, polityczne i ekonomiczne (o równość, sprawiedliwość, o likwidację nieuzasadnionych przywilejów, o gwarancje ekonomiczne, polityczne i kulturalne dla mniejszości, np. etnicz­nych, o lepsze warunki pracy i płacy, życia);

3) ruchy walczące przeciwko ryzyku, kwestionujące prawo do narażania społeczeństwa na zagrożenia podstawowych wartości, takich jak życie, zdro­wie, bezpieczeństwo, domagające się prawa do kontroli technologii, które ryzyko wywołują.

Podobne prace

Do góry