Ocena brak

Pojęcie i rodzaje zobowiązań

Autor /Napoleon Dodano /17.11.2011

  Zobowiązanie (obligatio) to stosunek prawny między wierzycielem (creditor), który ma prawo żądać od drugiej strony, dłużnika (debitor) określonego świadczenia, zaś ten drugi ma obowiązek to świadczenie spełnić. Stosunek ten powodował powstanie prawa wierzyciela do zwrotu czyli wierzytelności (creditum, nomen)i obowiązku dłużnika do zwrotu długu (debitum).

  Treścią zobowiązania mogło być: dare ("dać"), facere ("czynić"), non facere ("nie czynić") oraz praestare ("uiszczać"). Aby zobowiązanie było ważne musiało spełniać wymogi: być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami, fizycznie możliwe do spełnienia, określone co do treści. Zobowiązania dzieliły się:

  a/. cywilne i naturalne. 

  b/. ścisłego prawa i dobrej wiary. 

  c/. jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące

  d/. kumulatywne i solidarne.

  e/specyficzne i gatunkowe.

  f/. zobowiązanie i upoważnienie przemienne.

Podobne prace

Do góry