Ocena brak

Pojęcie i przedmiot sporu zbiorowego pracy. Sposoby likwidacji sporów. Strajk

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Definicję sporu zbiorowego pracy zawiera ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (dalej jako ustawa). Spór zbiorowy pracowników z pracodawcą lub pracodawcami to spór, który może dotyczyć warunków pracy, płac lub świadczeń socjalnych oraz praw i wolności związkowych pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Definicja zawarta w ustawie koncentruje się na określeniu podmiotów, między którymi spór ma się toczyć. Przedmiot sporu określony jest ogólnie. Art. l ustawy wymienia rodzaje spraw, których spór zbiorowy może dotyczyć. Nie precyzuje jednak, co należy rozmieć przez interesy zbiorowe.

Zgodnie z art. 4 ustawy nie jest dopuszczalne prowadzenie sporu zbiorowego w celu poparcia indywidualnych żądań pracowniczych, jeżeli ich rozstrzygnięcie jest możliwe w postępowaniu przed organem rozstrzygającym spory o roszczenia pracowników (np. Sądem Pracy ). Jeżeli spór dotyczy treści układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia, którego stroną jest organizacja związkowa, wszczęcie i prowadzenie sporu o zmianę układu lub porozumienia może nastąpić nie wcześniej niż z dniem ich wypowiedzenia.

Spór zbiorowy może być zakończony na etapie rokowań, mediacji, po rozwiązaniu sporu przez kolegium arbitrażu społecznego lub po przeprowadzonym strajku. Rokowania kończą się podpisaniem przez strony porozumienia (art. 9 ustawy), a w razie nie osiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Postępowanie mediacyjne kończy się podpisaniem przez strony porozumienia (art. 14 ustawy), a w razie nie osiągnięcia porozumienia - sporządzeniem protokołu rozbieżności ze wskazaniem stanowisk stron. Czynności tych dokonuje się przy udziale mediatora. Nie osiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej (art. 15 ustawy).

Zgodnie z art. 16 ustawy podmiot prowadzący spór zbiorowy w interesie pracowników może, nie korzystając z prawa przewidzianego w art. 15 ustawy, podjąć próbę rozwiązania sporu przez poddanie go rozstrzygnięciu kolegium arbitrażu społecznego. Orzeczenie kolegium zapada większością głosów. Jeżeli żadna ze stron przed poddaniem sporu rozstrzygnięciu kolegium nie postanowi inaczej, orzeczenie to wiąże strony.

Definicję strajku zawiera art. 17 ustawy. Strajk polega na zbiorowym powstrzymywaniu się pracowników od wykonywania pracy w celu rozwiązania sporu dotyczącego interesów wskazanych w art. l ustawy.

Podobne prace

Do góry