Ocena brak

Pojęcie i katalog obowiązków pracownika

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Nawiązując prawny stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju. Aby pracownik mógł w ogóle świadczyć pracę, musi stawić się do jej wykonania i zostawać w miejscu pracy przez określony czas. Pierwszym obowiązkiem pracownika, zapoczątkowującym świadczenie pracy, jest przestrzeganie ustalonego w zakładzie czasu pracy. Pracę swoją pracownik winien wykonywać sumiennie i starannie. Wykonując pracę na rzecz pracodawcy, pracownik obowiązany jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Świadczenie pracy następuje w ustalonych ramach organizacyjnych, w skutek czego pracownik powinien ją wykonywać, przestrzegając regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku pracy.

Pracę swoją pracownik powinien świadczyć w sposób nie narażający siebie i otoczenia na niebezpieczeństwo, a w związku z tym przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie pracownika powinno mieć również na uwadze dbałość o dobro pracodawcy, a w szczególności winien on chronić mienie zakładu pracy oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, a także przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach. Pracownik winien zachowywać się kulturalnie w stosunku do otoczenia, przestrzegając zasad współżycia społecznego. Reasumując:

-pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeśli nie są sprzeczne z przepisami prawa.

-ma obowiązek przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.

-przestrzegać regulaminu pracy

-przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy a także przepisów przeciwpożarowych

-dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę

-przestrzegać tajemnicy określonych w odrębnych przepisach

-przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Podobne prace

Do góry