Ocena brak

Pojęcie i istota pokoju w teorii oraz praktyce stosunków międzynarodowych

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Znaczeniu potocznym pokój jest przeciwieństwem wojny. Tam gdzie nie ma wojny, panuje pokój. Tam gdzie kończy się wojna zaczyna się pokój. Pokój nastaje z chwilą zakończenia wojny, a jest ustanawiany i normowany przez traktat pokojowy zawarty między wojującymi stronami. W zasadzie przywraca on przerwane przez wojnę stosunki panujące uprzednio między państwami. Zawarcie pokoju przebudowuje stosunki międzynarodowe, wprowadzając nowe zasady i reguły postępowania oraz dokonuje zmian terytorialnych i linii granicznych. Polemologia - (polemos - wojna, bój, walka) nauka o pokojach oraz drogach i środkach budowy światowego społeczeństwa pokojowego.

Droga do nauki o pokoju wiedzie przez poznanie anatomii wojny. Badając źródła, naturę i prawidłowości występowania wojen, można ustalić warunki tworzenia pokoju. Peace research - badania nad pokojem, które zajmują się jego anatomią. Dążąc do poznania źródeł i mechanizmów wojen, zmierzają do ustalenia przesłanek i warunków ustanowienia pokoju. irenologia - (eirene - pokój) wyspecjalizowany zakres badań nad różnorodnymi uwarunkowaniami pokoju i wojny. Pokój - jest procesem w stosunkach międzynarodowych. Oznacza nie tylko brak wojny lub nie stosowanie przemocy na płaszczyźnie międzynarodowej, lecz również szeroką współpracę międzynarodową sprzyjającą rozwojowi wartości pożądanych przez członków społeczności międzynarodowej.

Obejmuje swym zakresem ochronę, zabezpieczenie i utrwalenie naturalnych warunków istnienia, przetrwania i rozwoju jednostek, narodów, państw i systemów międzynarodowych. Utrzymaniu tak rozumianego pokoju służą różne formy zorganizowanej działalności członków społeczności międzynarodowej.

Podobne prace

Do góry