Ocena brak

Pojęcie i funkcja obowiązku alimentacyjnego

Autor /Cibor Dodano /21.02.2012

 

- pojęcie: dotyczy dostarczania przez wyznaczone w ustawie osoby środków na utrzymanie, a także środków wychowania, spełnianie tego obowiązku jest roszczeniem alimentacyjnym gdy występuje stosunek rodzinny bądź powinowactwo,

- zobowiązuje: krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo,

- cel: dostarczenie szeroko rozumianych środków utrzymania i wychowania, za J. Pietrzykowskim jest to humanitarno-moralny obowiązek pomocy krewnym, przez osoby mające możliwość pomocy, naganne postępowanie w rodzinie nie wyklucza obowiązku alimentacyjnego;

- funkcja: obowiązek alimentacji służy rodzinie (utrzymuje poprawność jej funkcjonowania), w różnych sytuacjach funkcja ta jest różna, ogółem są to środki na rzecz danej osoby w celu zapewnienia jej egzystowania, wychowania i rozwoju, środki wychowania dotyczą tylko osób małoletnich;

- forma: najczęściej świadczenia są spełniane za pomocą świadczeń pieniężnych;

- inne: pełnoletniość dziecka nie zwalnia z obowiązku alimentacyjnego, jeśli dziecko nie jest w stanie utrzymać się samo (np. inwalidztwo)

- źródła obowiązku alimentacyjnego: stosunki rodzinne – pokrewieństwo, powinowactwo, małżeństwo (roszczenia alimentacyjne są bezwzględnie obowiązujące)

- uprawnienie do alimentacji: prawo niezbywalne, nie można się go zrzec, nie podlega dziedziczeniu, uprawnienia i obowiązek alimentacji gasną ze śmiercią osoby uprawnionej bądź zobowiązanej, prawo do alimentacji nie ulega przedawnieniu, roszczenie o konkretną ratę świadczenia – przedawnia się po upływie 3 lat;

- zmiana zakresu świadczeń alimentacyjnych: nie zmienia się zakresu, gdy można przypuszczać, że osoba - zobowiązana celowo i świadomie zaniżyła swoje dochody.

Podobne prace

Do góry