Ocena brak

Pojęcie, geneza, historia rozwoju i klasyfikacja organizacji międzynarodowych. Pojęcie organizacji międzynarodowej

Autor /Remigiusz767 Dodano /06.01.2012

ORGANIZACJA MIEDZYNARODOWA, to zrzeszenia państw, bądź teżinnych osób prawnych lub osób fizycznych z różnych krajów, powołane do życia w celu realizacji zadań określonych w statucie. Ponadto organizacje te muszą:

-składać się, z co najmniej 2 państw lub osób prawnych (fizycznych), pochodzących z 3 państw

-org. międzyn. muszą podlegać prawu międzynarodowemu

Klasyfikacja organizacji międzynarodowych:

1. organizacje rządowe- (międzypaństwowe)- zrzeszające państwa i pozarządowe-zrzeszające osoby prawne lub fizyczne

2. wg kryterium zakresu kompetencji przedmiotowych:

-wszechstronne (ONZ, OPA)

-wyspecjalizowane (UNESCO, FAO)

3. wg kryterium przestrzennego

-uniwersalne (ONZ)

-regionalne (Wspólnota Europejska)

-mieszane (NATO)

4. wg kryterium interesów i potrzeb:

-polityczno wojskowe( Unia Zachodnioeuropejska)

-gospodarcze (Wspólnota Europejska)

-kulturalne i oświatowe (UNESCO)

Geneza + historia rozwoju organizacji międzynarodowych:

Geneza organizacji międzynarodowych sięga VIII w.p.n.e – w starożytnych Chinach istniały już formy SM zbliżonych treścią do organizacji międzynarodowych. Dopiero w II poł. XIX w. wyst. takie warunki historyczne, które stwarzają realne możliwości do trwałego organizowania stosunków między państwami. Główną przyczyną ukształtowania się O.M. było powstanie rynku światowego, a tym samym wzajemnie uzależnienie gospodarcze państw.

Postęp techniczny (rozwój transportu i łączności) sprzyjają rozwojowi tej formy kontaktów międzynarodowych. Powstają pierwsze stowarzyszenia państw w zakresie żeglugi na wielkich rzekach o międzynarodowym znaczeniu oraz prototypy współczesnych organizacji w dziedzinie komunikacji telegraficznej, przewozów kolejowych i poczty.

Szybki rozwój nauki, techniki, etc. sprawił, że w XX w. zrodziła się potrzeba wielostronnej współpracy we wszystkich niemal sferach życia społecznego. Nastąpił przyspieszony rozwój organizacji międzynarodowych. Do lat 80’ istniało 30 organizacji rządowych i około 300 pozarządowych, w latach 80’ już 300 organizacji rządowych i około 3000 pozarządowych. Obecnie org, międzyn. (głównie rządowe) stały się dogodnym forum współpracy i rywalizacji państw, miejscem ścierania się różnych koncepcji i interesów. Organizacje międzynarodowe, stanowią użyteczny środek, za pomocą którego realizowane są cele polityki zagranicznej.

Do góry