Ocena brak

Pojęcie dowodu, inicjatywa dowodowa, reguły postępowania dowodowego

Autor /Hortensjusz Dodano /22.12.2011

Dowód jest podstawowym instrumentem służącym realizacji postępowania wyjaśniającego. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz oględziny.

Inicjatywa dowodowa należy do organu administracji publicznej, który jest zobligowany do wyczerpującego zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego. Oznacza to, że ciężar dowodu spoczywa na organie administracyjnym. Nie oznacza to, że strona nie może formułować stosownych wniosków dowodowych. Jest to konsekwencją zasady czynnego udziału stron w postępowaniu.

Reguły:

1.Organ ma pełną swobodę w zakresie dobierania środków dowodowych, w każdym stadium postępowania może zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.

2.Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania,

3.Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu, nie wymagają dowodu, fakty znane organowi z urzędu, należy zakomunikować stronie,

4.Jeżeli strona żąda przeprowadzenia dowodu, którego przedmiotem jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy – należy takie żądanie uwzględnić.

Strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na 7 dni przed terminem. Strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania świadkom, biegłym i stronom oraz składać wyjaśnienia.

Podobne prace

Do góry