Ocena brak

Pojęcia z turystyki.

Autor /grainuini Dodano /19.07.2007

1.Wyjaśnij następujące pojęcia:
turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin (politologia, geografia, ekonomia, urbanistyka (...)). Jest to specyficzny rodzaj migracji ludności, gałąź ekonomiki, sposób spędzania wolnego czasu w miejscu nie związanym ze stałym miejscem zamieszkania. Jest zjawiskiem psychologicznym, gdzie człowiek jest podmiotem podróżowania. Jest zjawiskiem społecznym, gdyż człowiek w trakcie podróży wchodzi w pewną rolę społeczną (rolę turysty) i w trakcie pobytu turystycznego następują kontakty społeczne: podróżnymiejscowiorganizatorzy. Jest zjawiskiem ekonomicznym - rozpatruje się ją w kategorii popytu i podaży, staje się biznesem: przedsiębiorstwa zarabiają, rozwijają się miejscowości, ludzie się bogacą. Jest czynnikiem rozwoju społeczno-gospodarczego (regionów, miast, obszarów miejskich i wiejskich). Jest zjawiskiem przestrzennym (odbywa się w przestrzeni), może wpływać na środowisko zarówno pozytywnie jak i ujemnie: rekultywacje, budowa obiektów, oczyszczalnie ścieków. Jest zjawiskiem kulturowym, czyli elementem współczesnej kultury, staje się coraz bardziej masowa, jest sposobem poznawania, przeżywania świata, bycia z innymi, jest zdarzeniem kultury (ludzie odwiedzają inne kraje), jest czynnikiem przemian kulturowych. Turystyka obejmuje ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.
turyzm - całokształt spraw i zagadnień związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym, zagadnień godpodarczych, społecznych, geograficznych, prawnych. Jest dziedziną najszerszą, jest to dyscyplina turystyczna zajmująca się przyrodniczymi i antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego. Zajmuje się badaniem przestrzennego zróżnicowania uwarunkowań rozwojowych turystyki, analizuje przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska, dla procesów społecznych i kulturowych.
Wg turyzmu możemy wyróżnić 3 działy:
- zagadnienia dotyczące oceny przydatności w przestrzeni geograficznej do ruchu turystycznego,
- zagadnienia dotyczące ruchu turystycznego jako zjawiska społeczne-ekonomiczne,
- klasyfikowanie przestrzenne zjaiwsk turystycznych.
Turyzm wg "Słownika pojęć geograficznych" - całokształt spraw i zagadnień związanych z ruchem wypoczynkowo-turystycznym.
Zagospodarowanie turystyczne - oznacza działalność mającą na celu przystosowanie danego terenu lub inaczej środowiska przestrzeni na potrzeby turystyki. Zagospodarowanie ma na celu zaspokojenie następujących potrzeb:
- dotarcie do celu podróży,
- swobodnego poruszania się,
- odżywiania się,
- korzystania z urządzeń sanitarnych,
- noclegów.
walory (zasoby) turystyczne - to zespół elementów środowiska naturalnego oraz elementów pozaprzyrodniczych, które - wspólnie lub każde z osobna - są przedmiotem zainteresowania turysty (decydują one o tzw. atrakcyjności turystycznej)
miejscowość turystyczna - to jednostka osadnicza, która ze względu na walory turystyczne, infrastrukturę turystyczną i dostępność komunikacyjną stanowi punkt docelowy lub etapowy migracji turystycznych,
region turystyczny - obszar charakteryzujący się walorami turystycznymi oraz odpowiednimi do nich walorami recepcyjnymi, do którego kieruje się ruch turystyczny.
Ruch turystyczny - ogół przestrzennych przemieszczeń się ludzi, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, środowisk i rytmu życia. W odniesieniu do określonego obszaru, kierunku okresu ze względu na przestrzenny charakter ruchu turystycznego można traktować jako jedną z form migracji (sezonową, np. w przypadku cotygodniowych wyjazdów rekreacyjnych do domków letniskowych).
2. Czym zajmuje się geografia turyzmu.
Geografia turyzmu (dyscyplina geografii) zajmuje się przyrodniczymi oraz antropogenicznymi uwarunkowaniami i następstwami ruchu turystycznego.
Geografia turyzmu jest dyscypliną zajmującą się badaniem przestrzennego zróżnicowania społeczno-kulturowych, gospodarczych, prawno-politycznych i przyrodniczych uwarunkowań turystyki oraz zagospodarowania turystycznego; jak również analizującą przebieg i następstwa ruchu turystycznego dla środowiska przyrodniczego oraz struktur i procesów społeczno-kulturowych, politycznych i gospodarczych.

3. Definicja geografii turystyki wg Rogalewskiego.
Zjaiwsko przestrzenne, które polega na wyjazdach poza miejsce zamieszkania w celach wypoczynkowych, poznawczych lub uprawiania dla niektórych zamiłowań oraz polega na użytkowaniu i przekształcaniu środowiska geograficznego na potrzeby uczestników ruchu turystycznego.
4. Jak dzielimy zasoby i walory turystyczne?
Najogólniej walory turystyczne można podzielić na:
Walory przyrodnicze dla:
- turystyki masowej ( morze, góry, wody śródlądowe, obszary o atrakcyjnym krajobrazie)
- turystyki kwalifikowanej (np.: do uprawiania turystyki górskiej i wspinaczkowej, speleologii, wędkarstwa, żeglarstwa, turystyki ekologicznej).
Walory pozaprzyrodnicze (antropogeniczne ) dla:
- turystyki masowej (wykopaliska archeologiczne, zabytkowe obiekty sakralne, obronne i rezydencje, zespoły urbanistyczno-architektoniczne, muzea, galerie sztuki, restauracje, miejsca kultu religijnego, folklor)
- dla turystyki kwalifikowanej (np.: muzea specjalistyczne, obiekty nowoczesnej architektury).
Inny podział walorów turystycznych:
- wypoczynkowe
- krajoznawcze
- specjalistyczne.
5. Wymień zabytki architektury i budownictwa zaliczane do czołowych atrakcji turystycznych na świecie.
Polska - Kościół Mariacki w Krakowie, Zamek Królewski w Warszawie, Zamek Wielkich Mistrzów Krzyżackich w Malborku
Anglia - "Stone henge", Mur Hadriana, Zamek w Windsorze
Grecja - Pantenon i Akropol w Atenach, Klasztory Meteora
Francja - Pont du Gard, Katedra w Chartres, Wieża Eiffla, Centrum Pompidou, Katedra Notre Dame
6. Wymień główne rodzaje obiektów krajoznawczych zalicznych do walorów przyrodniczych.
Utworzone przez człowieka: parki zabytkowe, muzea i zbiory przyrodnicze, ogrody botaniczne, ogrody zoologiczne, punkty widokowe, parki narodowe, parki krajoznawcze.
7. Osobliwości flory i fauny na terenie naszego kraju.
8. W jakich regionach geograficznych Polski zgrupowane są skałki i grupy skalne zaliczne do najbarsziej atrakcyjnych trwałych form przyrody.
9. Obiekty przyrodnicze na terenie Polski stanowiące atrakcyjne widokowe formy erozyjne powierzchnmi Ziemi. Podaj ich lokalizację.
10. Wymień najbardziej atrakcyjne krajobrazowo wodospady w Polsce i podaj ich lokalizację.
- wodospady Mickiewicza w Tatrach Wysokich
11. Które jaskinie w Polsce są oświetlone i w pełni przystosowane do zwiedzania?
- Raj w Górach Świętokrzyskich,
- Niedźwiedzia w Masywie Śnieżnika,
- Mrożna w Tatrach
12. Jakie tereny w Polsce uznaje się za nieprzydatne do długookresowej turystyki wypoczynkowej?
- większość aglomeracji miejskich leżących na południu: Górny Śląsk, Aglomeracje: Katowicka, Częstochowska, Opolska, Bielsko-Bialska,
- większe kompleksy krajobrazu rolniczego - środkowa część Polski,
- obszary o zanieczyszczeniu emitowanych na obszarze aglomeracji: bydgosko-toruńskiej, pd Łódź, pd-środkowa Polska.
13. Główne obszary krajobrazu naturalnego w Polsce.
14. Jak dzielimy akweny i cieki wodne ze względu na przydatność do sportów wodnych i kąpieli?
- wody przydatne do wielkich form sportów wodnych, kąpieli, wędrówek wodnych - są to wody przybrzeżne Bałtyku, Zalew Szcecinski, Zalew Wiślany, jeziora i zbiorniki powyżej 100 ha, cieki wodne które są przydatne do wszystkich form wędrówek
- pozostałe jeziora o powierzchni powyżej 10 ha oraz cieki wodne uznawane za przydatne do wędrówek kajakowych
15. Wymień najważniejsze turystyczne szlaki wodne w Polsce.
- łączące obszary środkowej Polski z Pojezierzem Pomorskim i Mazurskim: Warta, Noteć, Narew, Cisa, Biebrza,
- atrakcyjne szlaki wodne rzek górskich - Opraw, Dunajec16. Jakie kryteria określają przydatność środowiska do uprawiania narciarstwa?
- długość i zaleganie pokrywy śnieznej (powyżej 60 dni/rok),
- różnica wzniesień (150m),
- średnie nagrzanie 7 - 26C.
17. Jakie jeziora w Polsce wyróżniają się najdłuzszym sezonem kąpielowym?
- jezioro Górewskie,
- jezioro Stawskie,
- jezioro Gopło,
- jezioro Nickie,
18.W jakim okresie trwa sezon kąpielowy w Polsce?
*sezon kąpielowy morski 21.06-07.07 oraz 21.08-04.09
*sezon kąpielowy (jeziora) 31.05-25.06 oraz 26.08-14.09
19.Świat:
wodospady,
szczyty górskie,
wulkany,
jaskinie,
wybrzeża,
wąwozy i kaniony,
jeziora,
parki narodowe,
20. Świat:
Muzea:
- American Museum of Natural History (Nowy Jork, USA) 19,3 ha
- Metropolitan Museum of Arts (Nowy Jork, USA) 13 ha
- Luwr (Paryż, Francja) 4,8 ha.
- British Museum w Londynie (Anglia)
- Luwr (Francja)
- obekty historyczno-wojskowe - Polska - Pomnik Obrońców Westerplatte w Gdańsku, Cytadela, forteca i więzienie w Warszawie, Pomnik Czynu Powstańczego - Góra św. Anny
Francja - fortyfikacje tzw. linii Maginota (Alzacja i Lotaryngia) oraz Wału Atlantydzkiego (Bretania, Flandria, Normandia)
Wielka Brytania - pole bitwy pod Waterloo
Belgia - El Alamein
Włochy - Monte Casino
Francja - pole bitwy pod Verdun.
- muzea biograficzne,
- zabytki działalności gospodarczej i techniki,
- miejskie układy urbanistyczne,
- kościoły,
- zamki,
- pałace
21. Jakie zabytki architektury i budownictwa w Polsce zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO
Kraków (Centrum Historyczne), Warszawa (Stare Miasto), Zamość (Stare Miasto), Toruń (Stare Miasto), Malbork (Zamek), Wieliczka, Oświęcim (Muzeum)
22. Wymien główne rodzaje turystycznych walorów antropogenicznych.
Walory antropogeniczne dzieli się na:
muzea i rezerwaty archeologiczne,
muzea etnograficzne, skanseny oraz ośrodki twórczości ludowej,
zabytki architektury i budownictwa,
muzea sztuki i zbiory artystyczne,
muzea biograficzne,
muzea specjalistyczne i obiekty unikatowe,
obiekty historyczno-wojskowe,
miejsca i muzea martyrologii,
zabytki działalności gospodarczej i techniki,
współczesne imprezy kulturalne,
miejsca ruchu pielgrzymkowego
23. W jakich rodzajach obiektów udostępniane sa zabytki archeologiczne?
24. Wymień główne rezerwaty archeologiczne w Polsce.
Rezerwat Archeologiczny - Częstochowa
Rezerwat Archeologiczny - Giecz
Rezerwat Archeologiczny - Igołomia - Zofipole
Muzeum Ziemi Kaliskiej - rezerwat archeologiczny - Kalisz
Rezerwat Archeologiczny - Krzemionki Opatowskie
Rezerwat Archeologiczny Ostrów Lednicki - Lednogóra
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne - Łódź
Skansen Archeologiczny - Mrówki
Rezerwat archeologiczny Kręgi Kamienne - Odry
Muzeum Śląska Opolskiego, rezerwat archeologiczny - Opole
Muzeum Archeologiczne - Poznań
Rezerwat archeologiczny Cmentarzysko Jaćwingów - Szwajcaria
25. W jakich regionach kultywuje się tradycje kultury ludowej?
- Podhale,
- Śląsk Cieszynski,
- Region Łowicki,
- Kaszuby,
- Kartuzy,
- Chmielno.
26. Jakie skanseny w Polsce cieszą się największą frekwencją turystyczną?
Sanok, Opole, Muzeum Wsi Mazowieckiej, Kluki - Skansen Słowiński, Tokarnia, Olsztynek Pszczyna, Nowy Sącz, Nowogród, Lednica, Lipowiec, Lublin, Sierpc, Tarnowskei Góry.
27. Gdzie odbywają się największe imprezy folklorystyczne w Polsce?
Gmina Kadzidło, Żywiec, gmina Gilowice, Beskidy, Kazimierz nad Wisłą.
28. Jakie obiekty mają status pomnika historii w Polsce?
Frombork, Zamek Królewski, Pomnik Historii i Kultury Narodowej, Środa Wielkopolska, Bochnia - kopalnia soli, kalwaria - krajobraz zespołu manierystycznego parku pielgrzymkowego.
29. Jakie miasta w Polsce skupiają najwięcej zasobów muzealnych?
30. Wymień najwazniejsze muzea specjalistyczne i muzea biograficzne w Polsce. Podaj ichlokalizację.
Muzeum i Rezerwat Archeologiczny - Biskupin
Muzeum Górnośląskie - Bytom
Muzeum Archeologiczne - Gdańsk
Muzeum Archeologiczne - Gniezno
Muzeum Ziemi Kaliskiej, rezerwat archeologiczny - Kalisz
Muzeum Pomorza Środkowego - Kalisz
Muzeum Archeologiczne - Kraków
Muzeum Okręgowe w Zamku - Lublin
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne - Łódź
Skansen Archeologiczny - Mrówki
Muzeum Starożytnego Hutnictwa - Nowa Słupia
Muzeum Mazurskie - Olsztyn
Muzeum Archeologiczne - Poznań
Muzeum Okręgowe - Rzeszów
Góra Ślęża, dawne miejsce kultu, rzeźby kultowe - Sobótka
Grodzisko Zamczysko - Stradów
Muzeum Narodowe - Szczecin
Muzeum Okręgowe - Oddział Archeologii - Toruń
Państwowe Muzeum Archeologiczne - Warszawa
Grodzisko i relikty świątyni - Wiślica
Muzeum Kujawskie - Włocławek
Muzeum Archeologiczne, grodzisko - Wolin
Muzeum Archeologiczne - Wrocław.
Muzea biograficzne:
Będomin - Muzeum Hymnu Narodowego (Józefa Wybickiego)
Czarnolas - Muzeum Jana Kochanowskiego
Frombork - Muzeum Mikołaja Kopernika
Gorzeń Górny - Muzeum Emila Zegadłowicza
Kielce - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego
Kraków - Muzeum Dom Jana Matejki
Nałęczów - Muzeum Bolesława Prusa, Muzeum Stefana Żeromskiego
Oblęgorek - Muzeum Henryka Sienkiewicza
Poręba Wielka - Dom Władysława Orkana
Poronin - Muzeum Regionalne (Podhale, Biały Dunajec)
Pranie - Muzeum Konstantego I. Gałczyńskiego
Romanów - Muzeum Ignacego Kraszewskiego
Russów - Izba Pamiątek Marii Dąbrowskiej
Śmiełów - Muzeum Adama Mickiewicza
Toruń - Muzeum Dom Mikołaja Kopernika
Wadowice - Dom Jana Pawła II
Warka - Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego
Warszawa - Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, Muzeum Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
Wola Okrzejska - Muzeum Henryka Sienkiewicza
Zakopane - Muzeum im. Jana Kasprowicza, Muzeum Karola Szymanowskiego, punkt muzealny Kornela Makuszyńskiego
Żarnowiec - Muzeum Marii Konopnickiej
Żelazowa Wola - Muzeum Fryderyka Chopina.
31. W jakich miejscowościach polskich występuje:
* Muzeum Rybackie - dawny kościół ewangelicki pw. św. Piotra i Pawła na helu,
* Skansen Pszelarski -
* Muzea poświecone rolnictwu - Ciechanowiec
* Muzeum Techniki NOT -
* Muzeum Powozów - Łańcut
32. Wymień osrodki sportów wczasowych w Szwajcarii.
33. Seszele - atrakcje turystyczne.
a) Ocean Indyjski - turyści z europy i Ameryki Północnej
·ciepły klimat 27-30C,
·piaszczyste plaże (kapiel, sporty wodne, obserwatoria podwodnego życia raf koralowych),
· gaje palm kokosowych,
· krajobraz górski,
· 6 parków narodowych
b)na wyspie Mah:
muzea narodowe,
galeria z obrazem Michaela Adamsa,
katedra XIX wieku,
ruchliwa ulica handlowa (market Street),
wybudowana w stylu wiktorianskim wieza zegarowa (Clock Tower) w Victorii,
willa Viewing Lodge,
budynek dawnego wiezienia, kwarantanny dla emigrantów Sainte Anna, stara baza wielorybnicza + latarnie morskie,
zabudowania dawnego leprozorium (miejsce odosobnienia trędowatych),
na Silhuette dom w stylu kolonialnym Planter's House,
malowniczy folklor Kreolski - mieszkańcy i ich elementy kultury francuskiej
34. Największe lotniska na świecie.
Chicago (O’Hare)
Dallas - Fort Worth (International)
Londyn (Heathrow)
Los Angeles (International)
Atlanta (Hartstield)
Tokio (Haneda)
San Francisco (International)
Denver (Stapleton)
Frankfurt nad Menem
Miami (International)
Nowy Jork - Newark (International)
Paryż (Charles de Gaulle)
Paryż (Orly)
Hongkong (Kai Tak)
Boston (Logan)
Detroit (Metropolitan)
Phoenix (Sky Harbour)
Minneapolis - Saint Paul
Osaka (International)
Seul (Kimpo)
Honolulu
Las Vegas
Tokio (Narita)
Orlando (International).

35. Wykaż na przykładzie, że rozwój funkcji turystycznych ma wpływ na wzrost połączeń lotniczych.
36. W jakich strefach na obszarach miejskich Europy koncentrują się hotele?
Rozmieszczenie hoteli na obszarach miejskich w Europie koncentruje się w następujących strefach:
a) strefa zabudowy staromiejskiej
b) strefa centrum handlowo - biznesowego
c) strefa dworców kolejowych
d) strefa rzeki w granicach miasta
e) strefa peryferyjno - podmiejska.
37. Hotele rezydenckie - gdzie?
Głównie w miejscowościach o wysokich walorach turystycznych, na ogół położone w Alpach, ośrodkach turystycznych nad Morzem Śródziemnym, Morzem Północnym lub Zatoką Meksykanska, w miejscowościach: Nicei, Ostendzie, Ichereningen, Acapulco, na wodach Morza Karaibskiego, Cyklady (Grecja).
38. Hotele rezydenckie na przykładzie Polski.
"Amber" - Międzyzdroje,
"Kasprowy" - Zakopane
"Mrongovia" - Mrągowo
"Gołębiewski" - Mikołajki
39. Hotele kongresowe - gdzie?
W ośrodkach o dużym udziale turystyki kongresowej, w dużych aglomeracjach miejskich:
Punta del Este w Urugwaju
Monticux Davos w Szwajcarii.
40. Główne rodzaje bazy zywieniowej.
W jej skład wchodza urządzenia: gastronomiczne, zaopatrujące turystów w artykuły żywieniowe (sklepy), warunkujące odpowiednie zaopatrzenie składów gastronomicznych tj. sklepów.
Rodzaje - gastronomia otwarta (ogólnodostępna):
· typu zywieniowego - restauracje, jadłodajnie, zakłady szybkiego zywienia, punkty sprzedające z automatami, bary,
· sprzedające napoje (piwiarnie, bary ekspress, winiarnie, pijalnie, bary typu "aparitif" i "coctail-bary",
· rozrywkowe (kawiarnie, bary, nocne kluby młodzieżowe, bary rozrywkowe),
· w ośrodkach transportu gastronomia zamknieta - nie dla turystów - zakłady gastronomiczne przy hotelach i inyych obiektach noclegowych (często dostępne równiez dla osób nie będących gośćmi hotelowymi)
41. CZym charakteryzuje sie współczesny ruch turystyczny na świecie?
42. Wymien podstawowe typy ruchu turystycznego.
Można go podzielić wg celu wyjazdu, czasu pobytu, miejsca zakwaterowania, charakteru pobytu jak również wg używanego środka lokomocji.
Podział ruchu turystycznego z uwzględnieniem:
· miejsca pobytu - krajowa lub zagraniczna,
· stopnia aktywności turystów - aktywna lub pasywna,
· celu wyjazdu - np. lecznicza, urlopowa, weekendowa, sportowa, kongresowa,
· sposobu organizacji - zorganizowana lun niezorganizowana, indywidualna lub zbiorowa,
· różnic w intensywności przemieszczeń turystycznych - stała lub sezonowa,
· czasu pobytu turystów - krótkotrwała lub długotrwała,
· używanego środka lokomocji - samochód, kolej, samolot, statek,
· rodzaju zakwaterowania
Typy ruchu turystycznego: wypoczynkowa, poznawcza, uzdrowiskowa, miejska, ekologiczna, handlowa, biznesowa, kongresowa, pielgrzymkowa, religijna.
43. Co to jest turystyka socjalna?
Ten rodzaj turystyki kojarzy się z prowadzeniem taniej bazy turystycznej bez zysku i oferowania specyficznych usług i zachęcaniem do pożądanej aktywności niezależnie od tego, kto tymi obiektami administruje.
Z ekonomicznego punktu widzenia turystykę socjalną traktuje się jako sferę potrzeb ludzi najuboższych, gdzie koszty całkowicie lub częściowo sa pokrywane nie przez turystę lecz przez organizacje lub instytucje, które te wydatki finansują, refinansują bądź refundują. W trzecim ujęciu turystyka socjalna reprezentuje dażenie organizacji związkowych, rodzinnych, młodzieżowych i innych do tego, aby nie dopuścić do całkowitego uzależnienia czasu wolnego pracowników, młodzieży, rencistów, emerytów od sektora handlowego, aby czas ten nie stał się dodatkowym czynnikiem nierówności społecznej
Cele turystyki socjalnej:
- powinna umożliwiać wyjazdy urlopowe tym, którym sytuacja materialna nie pozwala na korzystanie z dobroczynnych skutków wypoczynku na warunkach rynkowych. Chodzi o stworzenie i rozwiniecie pozadochodowego sektora gospodarki turystycznej, dającego stałe mozlkiwości urzeczywistnienia celu pierwotnego.
44. Turystyka kwalifikowana.
Turystyka kwalifikowana jest czasową, dobrowolną wymagającą przygotowania kondycyjnego i zawodowo-turystycznego. Jest częstą zmiana miejsca w przestrzeni, połączoną ze zmiana codziennego trybu życia, zaspokojeniem potrzeb ruchu i wysiłku fizycznego, osobistego kontaktu z innym środowiskiem społecznym, przyrodniczym i kulturowym oraz potrzeb informacyjno-poznawczych. Jest nowoczesną formą wypoczynku, tj. regeneracji sił fizycznych i psychicznych. Sprzyja temu okresowa zmiana środowiska społecznego i trybu życia, aktywności intelektualnej i emocjonalnej. Pomaga zaspokoić potrzeby poznawcze, ma wiele cech zbliżonych do sportu, różni się jednak od niego znaczną ruchliwością przestrzenną
W praktyce można wyróżnić:
pieszą - nizinną i górską,
wodną - kajakowa, motorowodna, żeglarska i podwodna,
narciarska,
kolarska,
motorowa,
speleologiczne.
45. W jakich regionach popularna jest tzw. Turystyka wodna?
46. Turystyka kulturalna.
Jest to forma rozwijająca się w miastach o licznych zabytkach architektonicznych i bogatym Zyciu kulturalnym, w którym powinna być traktowana jako istotny czynnik rozwoju lokalnego.
47. Główne muzea Europy najliczniej odwiedzane przez turystów.
Centrum Pompidou w Paryże ( 8 mln turystów),
Luwr (4 mln),
Brytyjskie Muzeum w Londynie (4 mln),
Wieża Eiffla (3,5 mln),
Narodowa Galeria w Londynia (ok. 3mln),
Wersal - zespół pałacowo - parkowy,
Muzeum Figur Woskowych w Anglii,
Muzeum Przyrodnicze w Warszawie.
48. Główne ośrodki pielgrzymkowe w Polsce.
Częstochowa, Licheń, Niepokalanów, Góra św, Anny, Święta Lipka, Tuchów, Leśna Podlaska, Kocheń.
49. Największe osrodki kongresowe świata.
USA, Francja, Wlk. Brytania, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Wlochy, Belgia, Szwajcaria, Japonia.
50. Specyficzne rodzaje turystyki handlowej.
Specyficznymi rodzajami turystyki handlowej są rodzaje turystyki, głównie zagranicznej, bliskie patologiom społecznym. Do grupy tej można zaliczyć:
Turystykę alkoholową - w latach 20-tych rozpowszechnioną między USA a Kanadą, później w Indiach i Europie.
Turystyka erotyczna: homoseksualna (USA - Haiti), aborcyjna (Islandia - WLK. Brytania), narkotykowa (lata 70-te zapoczątkowały przez hipisów zachodnioeuropejskich i północnoamerykańskich).
51. Czym różni się turystyka biznesowa od handlowej ?
Turystyka handlowa na terenach przygranicznych różni się od typowej turystyki biznesowej tym, że uczestnicy tej formy ruchu turystycznego rzadko korzystają z hoteli, drogich restauracji lub niektórych środków komunikowania się (połączenia telefoniczne, sieciowe) co jest typowe dla turystyki biznesowej (większa odległość przemieszczeń)
52. Główne regiony turystyczne Polski i świata.
53.Wykaż na podstawie danych statystycznych, że turystyka światowa cechuje się wysokim stopniem koncentracji przestrzennej.

54. Dlaczego wiek XX nazywany jest erą "eksplozji turystycznej"?
Wszystkie programy wskazują, że także w najbliższych latach turystyka będzie najszybciej rozwijającą się i najbardziej dochodową gałęzią gospodarki. Świat wkracza w złoty okres turystyki. Już teraz usługi turystyczne stanowią 10% eksportu światowego, czyli więcej niż wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej. Obiecujące są także prognozy rozwoju turystyki w Polsce. W ostatnich latach ilość hoteli w naszym kraju wzrosła 2-krotnie. Wydatki na turystykę zajmują 3 miejsce po wydatkach na żywność i kosztach utrzymania.

55. Przedstaw rozwój turystyki zagranicznej w Polsce w okresie po II wojnie światowej.
56. Wymień kraje o największym przyjazdowym ruchu turystycznym.
57. Ośrodki narciarskie w Polsce.
Zakopane, Szczyrk, Wisła, Szklarska Poręba, Karpacz.
58. Kryteria, które stanowią podstawę podziału ruchu turystycznego.
Podział ruchu turystycznego z wzglednieniem:
· miejsca pobytu - krajowa lub zagraniczna,
· stopnia aktywności turystów - aktywna lub pasywna,
· celu wyjazdnu - np. lecznicza, urlopowa, weekendowa, sportowa, kongresowa,
· sposobu organizacji - zorganizowana lun niezorganizowana, indywidualna lub zbiorowa,
· różnic w intensywności przemieszczeń turystycznych - stała lub sezownowa,
· czasu pobytu turystów - krótkotrwała lub długotrwała,
· używanego środka lokomocji - samochód, kolej, samolot, statek,
· rodzaju zakwaterowania
59. Gdzie przebiegają główne szlaki krajowe w Polsce.
Szlak Orlich Gniazd - szlak turystyczny na Wyżynie Kraowsko-Częstochowskiej, nazwany tak z uwagi na zamki obronne, usytuowane wzdłuż trasy, a zbudowane na stromych skałkach wapiennych, jak orle gniazda. Długość 163 km. Prowadzi z Krakowa do Częstochowy przez Ojcowski Park Narodowy, Pieskową Skałe, Olkusz, Ogrodzieniec, Klucze, Smoleń, Pilicę, Podzamcze, Mirów i Ostrężnik.
Szlak Powstańców Śląskich - z Bytomia przez Blachówkę, Zbrosławice, Jaśkonice, Pisanowice, Dąbrówkę, Strzelce Opolskie na Górę św. Anny, Kłodnicę
Szlak Kaszubski - Mecikał, jezioro Trzemeszno,Giełdon, Czarniz,,Kinice, Kosobudy, Broda, Dąbrowa Wielkopolska.
60. Parki narodowe
Nadmorskie - Woliński, Słowiński,
Górskie - Karkonoski, Babiogórski, Gorczański, tatrzański, Pieniński, Bieszczadzki, Magurski, Gór Stołowych
Wyżynne - Ojcowski, Świętokrzyski, Roztoczański,
Nizinne - Białowieski, Biebrzański, Borów Tucholskich, Drawieński, Kampinowski, Narwiański,Poleski, Wielkopolski, Wigierski.
61. Najważniejsze miejscowości turystyczne na Pobrzeżu Słowińskim.
Łeba, Rowy, Ustka, Mielno, Ustronie Morskie, Kołobrzeg
62. W jakich rejonach koncentruje się ruch turystyczny na Pojezierze Pomorskim?
Ostróda, Iława, Mrągowo, Ruciane-Nida, Mikołajki, Giżycko, Pisz, Augustów, Św. Lipka, Kartuzy, Kościerzyna, Połczyn-Zdrój, Chojnice, Biały Bór, Złocieniec, Drawsko, Wałcz
63.Omów główne walory przyrodnicze polskiego wybrzeża.
Region turystyczny o najintensywniej wykorzystywanym terenie dla celów wypoczynkowych. Pobrzeża: Szczecińskie, Słowińskie, Gdańskie.
Krajobraz: idealny teren dla wypoczynku dzięki szerokim piaszczystym plażom, wałom wydmowym i ciągnącym się na ich zapleczu lasom; występowanie atrakcyjnych piaszczystych mierzei, odcinających od morza spokojne zatoki, zalewy lub jeziora przybrzeżne; trudno dostępne lub chronione odcinki brzegu morskiego między nadmiernie zagęszczonymi miejscowościami turystycznymi (fragmenty wybrzeża w granicach parków narodowych Wolińskiego i Słowińskiego o raz odcinek od Łeby do Jastrzębiej Góry).
Klimat: warunki klimatyczne ograniczające sezon turystyczny do miesięcy letnich zmniejszają znacznie walory tego regionu.
Infrastruktura: zagospodarowanie turystyczne jest nierównomierne; obiekty zabudowane nad morzem mają charakter sezonowy; duże zagęszczenie i niski standard wielu obiektów wypoczynkowych; największa liczba miejsc na kempingach; pierwsze miejsce wśród regionów turystycznych Polski pod względem liczby miejsc noclegowych.
Atuty: teren służący wypoczynkowi urlopowemu dzięki walorom przyrodniczym (morze, świeże i zdrowe powietrze, odpowiednia wilgotność, lasy, plaże).
64. Główne walory turystyczne strefy pojezierzy w Polsce.
a) Pojezierze Pomorskie
Rejon turystyczny: Pojezierza: Drawskie, Kaszubskie oraz Bory Tucholskie.
Krajobraz: duża koncentracja małych jezior, (największe Drawsko, Wielimie). Najwyższe wzgórza morenowe i bystre rzeki. Rozległe kompleksy leśne (Bory Tucholskie, Puszcza Drawska i Gorzowska).
Klimat: łagodny.
Infrastruktura: sieć dróg niezbyt mocno rozbudowana, najlepiej rozwinięta w okolicach odkrytych dla turystyki.
Atuty: natura, grzybne lasy, malownicze bagna, możliwości uprawiania turystyki rowerowej.
Atuty: walory przyrodnicze (jeziora i lasy), mało przekształcone środowisko geograficzne, czyste wody jezior i rzek, możliwość uprawiania sportów wodnych.
b) Pojezierze Mazurskie
Rejon turystyczny: Pojezierza: Brodnickie, Olsztyńskie, Mrągowskie, Suwalskie.
Klimat cechują stosunkowo długie i mroźne zimy oraz krótki okres wegetacji - polski biegun zimna.
Krajobraz: duża koncentracja jezior, będących efektem lodowca. Duże jeziora, większe niż na innych pojezierzach (Śniardwy, Mamry). Atrakcyjne szlaki kajakowe, wysokie wzgórza morenowe, dwie największe puszcze polskie: Piska i Augustowska.
Infrastruktura: najlepiej rozwinięta sieć dróg i bazy turystycznej skupia się wokół krainy wielkich jezior.
Atuty: jeziora mazurskie połączone kanałami, najlepsze tereny do uprawiania żeglarstwa i innych sportów wodnych. Kraina bogata w zabytki: Toruń, Kwidzyn, Chełmno
c) Wyżyna Małopolska
Rejon turystyczny: Jura Krakowsko - Częstochowska, Zagłębie staropolskie, Góry Świętokrzyskie.
Krajobraz: na powierzchni wyżyn, które tylko raz pokrywał lądolód, zachowały się dużo starsze utwory geologiczne: kredowe, triasowe i starsze: Pustynia Błędowska. Klimat: duża ilość opadów z większymi amplitudami temperatur.
Infrastruktura: region należy do umiarkowanie zaludnionych i słabo uprzemysłowionych. Baza turystyczna regionu: pod Krakowem i Kielcami.
Atuty: różne atrakcje turystyczne (zabytki kultury, historii, techniki, ruiny zamku): Miasto Kraków.
d) Karpaty
Rejon turystyczny: Beskid śląski, Beskid żywiecki, Beskid Mały, Spisz, Pieniny, Tatry, Pogórze karpackie.
Klimat: górski, jego cechy zmieniają się w zależności od wysokości nad poziomem morza; najwyższa liczba opadów.
Krajobraz: Beskidy Zachodnie i Wschodnie zbudowane z mało odpornego na wietrzenie fliszu, czyli piaskowców i łupków, łagodne stoki. Tatry jako masyw z twardych skał krystalicznych posiadających poszarpaną rzeźbę wysokogórską.
Infrastruktura: największy i najważniejszy region turystyczny w Polsce. W porównaniu z Sudetami jest tu mniej zabytków historycznych, ale więcej ludowej architektury drewnianej i folkloru.
Atuty: szlaki: piesze, rowerowe, narciarskie oraz miejscowości góralskie pełne zabytków architektury drewnianej.
e) Sudety
Rejon turystyczny: Góry Izerskie, Kotlina Jeleniogórska i Karkonosze, Góry Kamienne i Wałbrzyskie.
Krajobraz: Sudety, drugie obok Gór Świętokrzyskich to najstarsze góry w Polsce; bogate w minerały; najwyższy szczyt Śnieżka; roślinność alpejska, układa się w piętra.
Klimat: górski z wpływami oceanicznymi i największą ilością opadów. Infrastruktura: najlepiej zagospodarowany rejon turystyczny w Polsce; sieć dróg należy do najgęstszych w kraju; rozbudowane zaplecze noclegowo - gastronomiczne.
Atuty: ogromna różnorodność atrakcji turystycznych, teren bogaty w formy skalne, urwiska, przełomy rzeczne i wodospady.

Podobne prace

Do góry