Ocena brak

Pojęcia prawa cywilnego- ściąga

Autor /Liesjushice Dodano /06.03.2007

1. Pojęcie prawa cywilnego, jego źródła
Prawo cywilne - zespół norm prawnych regulujących stosunki (cywilnoprawne) o charakterze majątkowym i niemajątkowym pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi..
Źródła prawa cywilnego:
1/ Konstytucja RP
2/ Kodeks cywilny (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - obowiązujący od 1 stycznia 1965 r.)
*składa się z czterech ksiąg obejmujących:
- zagadnienia ogólne,
- własność i inne prawa rzeczowe,
- zobowiązania,
- spadki.
3/ Kodeks handlowy
4/ Kodeks rodzinny i opiekuńczy
5/ Kodeks postępowania cywilnego
6/ rozporządzenia wykonawcze
7/ umowy międzynarodowe (po ratyfikacji)

2. Pojęcie i rodzaje norm prawa cywilnego i zakres ich obowiązywania
Normy prawa cywilnego regulują treść stosunków cywilnoprawnych, wskazują przyczyny ich powstawania i rozwiązania oraz okoliczności, w których zmienia się treść stosunku.
Rodzaje norm prawa cywilnego:
? bezwzględnie obowiązujące (imperatywne -ius cogens) - obowiązują wszystkich, nie można wyłączyć ich zastosowania w drodze czynności prawnej
? względnie obowiązujące ( dyspozytywne - ius dispositivum) - skuteczne między stronami konkretnego stosunku cywilnoprawnego, o ile nie postanowiły one inaczej
Normy prawa obowiązują na terenie obszaru państwa , które je wydało. W Polsce akty prawodawcze wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich ogłoszenia., chyba, ż sam akt określa inny dzień
3. Pojęcie i rodzaje praw podmiotowych, sposoby ich nabywania, zmiany oraz wygaśnięcia.
Prawem podmiotowym jest przyznana i zabezpieczona przez normy prawa cywilnego oraz wynikająca ze stosunku prawnego możność postępowania w określony sposób. Prawo podmiotowe zakreśla granice sfery możności działania uprawnionego.
Z różnych podziałów praw podmiotowych w prawie cywilnym szczególnie ważny jest podział na:
1) prawa podmiotowe bezwzględne - prawa podmiotowe skuteczne przeciwko każdej osobie (prawo własności).
2) prawa podmiotowe względne - Prawo podmiotowe przysługujące tylko względem oznaczonej osoby jest prawem podmiotowym względnym. Do praw względnych należą wszystkie wierzytelności, wierzyciel bowiem może domagać się spełnienia świadczeń tylko od dłużnika
Innym podziałem prawa podmiotowego jest podział na:
1/ prawa majątkowe - prawo podmiotowe, w którym można wyrazić wartość pieniężną (prawo rzeczowe, prawo wierzytelności)
2/ prawa niemajątkowe (są niezbywalne) ? prawo podmiotowe, w którym nie można określić wartości pieniężnej (życie, zdrowie, prawa wynikające ze stosunków rodzinnych)

Istnieje również podział na:
1/ prawa zbywalne - mogą być przenoszone na inne osoby pod tytułem odpłatnym lub darmowym.
2/ prawa niezbywalne - nie może być przedmiotem obrotu.

Nabycie prawa podmiotowego
- nabycie pochodne (sukcesja) ? jego przesłanką jest istnienie u innej osoby tego samego prawa i od niej nabywca (jako jej następca), uzyskuje dotychczasowe lub nowe prawo (dziedziczenie, nabycie na podstawie umowy)
- nabycie pierwotne ? jeżeli tego rodzaju zależność i następstwo nie występuje (np.

Podobne prace

Do góry