Ocena brak

Pojęcia makro i mikro ekonomiczne

Autor /Alollisttok Dodano /12.12.2006

Ekonomia ? to nauka o gospodarowaniu, czyli produkcji, podziale i wymiarze dóbr wytworzonych w społeczeństwie na określonym szczeblu jego historycznego rozwoju.
Ekonomia normatywna ? dostarcza zaleceń rekomendacji, opartych na subiektywnych sądach wartościowych. Mówi jak powinno być.
Ekonomia pozytywna ? zajmuje się obiektywnym naukowym objaśnieniem zasad funkcjonowania gospodarki i mechanizmów ekonomicznych. Nie używa sądów wartościowych. Mówi jak jest.
Mikroekonomia ? dotyczy relacji między konsumentem a producentem. Patrzy na gospodarkę narodową przez pryzmat przedsiębiorców i konsumentów, z punktu widzenia maksymalizacji ich korzyści.
Makroekonomia ? zajmuje się powiązaniami między różnymi częściami gospodarki. Przedmiotem zainteresowania makroekonomii jest problem alokacji zasobów na poziomie gospodarki narodowej, np. David Begg definiuje makroekonomie jako naukę o gospodarce jako całości. Makroekonomia bada duże agregaty takie jak popyt globalny gospodarstw domowych na dobra czy globalne wydatki przedsiębiorstw na maszyny i budowę. (budżet państwa, inflacja, bezrobocie, PKB)
Popyt ? jest ot takie zapotrzebowanie na dane dobro za które konsument (nabywca) jest zdolny zapłacić na rynku ustaloną cenę dysponując do tego celu odpowiednią ilością zasobów finansowych.
Prawo popytu rynkowego ? mówi, że wzrost (lub spadek) cen dobra powoduje spadek (lub wzrost) wielkości popytu na to dobro przy założeniu zasady ceteris peribus ? (czyli, niezmienianą się pozostałe czynniki wpływające na dane zjawisko).
Podaż ? jest to ilość dobra, którą producenci chcą dostarczyć na rynek w danym czasie i o danej cenie.
Prawo podaży rynkowej ? wzrost ceny rynkowej produktu prowadzi do wzrostu oferowanych ilości tego produktu. Spadek ceny produktu wywołuje zmniejszenie oferowanych ilości produktu przy zachowaniu zasady ceteris paribas.
Transfery ? to świadczenie pieniężne, które nie pociąga za sobą świadczenia pracy (np. zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki rodzinne)
Papier wartościowy ? to dokument ucieleśniający pewne prawo majątkowe, którego realizacja jest możliwa po okazaniu tego dokumentu i jego zwrocie.
Obligacje ? jest papierem wartościowym poświadczającym wierzytelność, czyli zobowiązanie dłużne emitenta wobec jego właściciele, na określoną sumę wraz z zobowiązaniem do wypłaty oprocentowania w ustalonych terminach.
Akcje ? jest papierem wartościowym (dokumentem) oznaczającym prawo jej posiadacza do udziału w podziale majątku spółki, oraz udziału w podziale zysku (dywidendy spółki).
Weksel - jest dokumentem sporządzanym formie przewidzianym przez prawo, zawierający bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty określonej osobie, w ustalonym terminie i miejscu, przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną sumy pieniężnej, której egzekucja jest wyposażona w specjalny rygor.
Czek - jest papierem wartościowym o formie ściśle określonej przez prawo czekowe.

Podobne prace

Do góry