Ocena brak

Podział transportu

Autor /LucJannnn Dodano /02.04.2013

Do usług pomocniczych zaliczyć można np. liczenie sztuk ładunku, ustalenie masy, usługi maklerów frachtujących, usługi spedycyjne itp, Działalność transportowa daje nam możliwość sprawnego i efektywnego funkcjonowania każdego działu gospodarki. Wspólne z rozwojem społeczno-gospodarczym poszczególnych regionów oraz państw stanowi czynnik intensyfikujący rozwój. Gdy jednak następuje brak spójności między działalnością transportową a pozostałymi działami gospodarki narodowej, ogólne możliwości rozwojowe mogą być osłabione.

Transport w gospodarce narodowej można rozpatrywać jako dawcę i biorcę^. Jako dawca, transport umożliwia wymianę dóbr i usług. Przewozi surowce, materiały i półfabrykaty przeznaczone do zużycia produkcyjnego (w przemyśle, budownictwie) oraz gotowe produkty przeznaczone do konsumpcji osobistej. Oba rodzaje przemieszczeń obsługują sferę wymiany towarowej, zarówno krajowej, jak i zagranicznej. Transport jest więc kontynuacją produkcji w sferze obrotu jako ostatnia faza szeroko rozumianego cyklu produkcyjnego. Poza obsługą działów produkcji materialnej transport obsługuje też działy nieprodukcyjne (np. ochrona zdrowia, oświata, wymiar sprawiedliwości, administracja państwowa), a także świadczy usługi dla ludności, zaspokaja indywidualne potrzeby komunikacyjne ludności, aktywizuje życie społeczno-gospodarcze i kulturalne, sprzyja rozwojowi turystyki.

Transport jako biorca jest obsługiwany przez pozostałe działy gospodarki. Realizacja inwestycji transportowych bez produkcji takich działów, jak przemysł, leśnictwo, budownictwo, byłaby niemożliwa. Transport nie może istnieć bez paliwa i energii elektrycznej, i w ten sposób jest uzależniony od przemysłu wydobywczego i chemicznego oraz od produkcji energii elektrycznej. Jak widać, zależności między transportem a innymi działami produkcji są wzajemne.

Transport spełnia trzy funkcje w gospodarowaniu:

1) konsumpcyjną oznaczającą zaspokajanie potrzeb przewozowych przez świadczone

usługi transportowe;

2)    produkcyjną oznaczającą zaspokajanie potrzeb produkcyjnych przez świadczenie usług transportowych, tzn. przez stworzenie warunków działalności gospodarczej, jej stymulację oraz wpływ na funkcjonowanie rynku i wymianę towarową;

3)    integracyjną, która pozwala zintegrować państwo i społeczeństwo poprzez usługi

transportowe.

Powyższe funkcje wskazują na komplementarny charakter działalności transportowej

w stosunku do całej gospodarki.

Na koniec zapoznamy się z głównym podziałem transportu ze względu na środowisko, w którym odbywa się przewóz oraz ze względu na środki transportu (co stanowi rozwinięcie zagadnień z poprzedniego rozdziału).

Podział transportu ze względu na rodzaj:

•    środowiska, w którym się odbywa:

—    lądowy:

-    naziemny,

-    nadziemny (np. napowietrzna kolej linowa),

-    podziemny (np, metro),

-    szynowy (kolej),

-    bezszynowy (transport samochodowy);

—    wodny,

—    powietrzny,

—    przewodowy (rurociągowy, przesyłowy lub przenośnikowy),

•    zasięg transportu:

—    transport daleki:

-    kolejowy,

-    kołowo-drogowy,

-    linowy,

-    lotniczy,

-    wodny śródlądowy,

-    morski,

-    mieszany:

—    multimodalny,

—    intermodainy;

-    specjalny (gąsienicowy, poduszkowy);

—    transport bliski:

-    dźwigowy,

-    wózkowy,

-    przenośnikowy.

Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. W związku z tym Unia Europejska podejmuje działania we wszystkich krajach członkowskich na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez łączenie polityki transportowej z polityką ekologiczną.

Ze względu na to, że silniki spalinowe emitują zanieczyszczenia szkodliwe dla środowiska i dla człowieka, ponad dwadzieścia lat temu postanowiono wprowadzić pierwsze normy dotyczące emisji spalin. Pierwsza z nich była zatwierdzona w 1982 roku i nosiła nazwę 'iorma R49. Następną była EURO 0 wprowadzona w 1990 roku. Kolejne to EURO 1, zatwierdzona 1 lipca 1992 roku, EURO 2-1 października 1995 raku, EURO 3-1 paździer-"ika 2003 roku, EURO 4-1 października 2006 roku, a EURO 5 wprowadzone będzie 1 października 2009 roku. Konieczność spełniania powyższej normy emisji spalin (posiadania 'abrycznego katalizatora) dotyczy wszystkich importowanych pojazdów, również tych sprowadzanych w ramach mienia przesiedleńczego. Wyjątek stanowią pojazdy wolnobieżne prędkość poniżej 25 km/h) oraz ciągniki rolnicze.

Czy wiesz, ie ...

Unia Europejska zaostrza normy dotyczących emisji spalin, a zarazem promuje alternatywne źródła energii. (bi.opali.wa, CNG, LPG), oraz środki transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku (np. transport multimodalny, transport wodny śródlądowy).

Transport jest uniwersalnym kooperantem wszystkich procesów gospodarczych i form życia społecznego. Pojedyncze osoby i grupy spoteczne dokonują swoich wyborów, kierując się własnymi kryteriami dotyczącymi sposobu przemieszczania i przewozów ładunków.

Podsumowanie

Rozwój transportu zbliża do siebie rynki, umożliwia zwiększenie produkcji, stając się stymulatorem wzrostu gospodarczego. Rozwój transportu aktywizuje gospodarczo regiony i wymusza rozbudowę infrastruktury. Oferując właściwą strukturę gałęziową, transport jest motorem napędowym całej gospodarki.

Podobne prace

Do góry