Ocena brak

Podział społeczeństwa na grupy etniczne

Autor /Nata Dodano /31.01.2012

Niektóre społeczeństwa mogą też dzielić się na grupy etniczne. Społeczeństwa wielokulturowe powstają w dwojaki sposób. Według najczęściej spotykanego scenariusza, jedna grupa etniczna na­jeżdża kraj zamieszkany przez inny naród, podbija go i przejmuje władzę. Z takim właśnie przykładem mieliśmy do czynienia, kiedy w 1066 roku Norma-nowie podbili zamieszkaną przez Anglosasów Anglię. Najeźdźcy stworzyli nowe elity, wyraźnie wyodrębnione spośród reszty społeczeństwa. Z cza­sem jednak Anglosasi i Normanowie przemieszali się i powstała nowa grupa etniczna.
Czasami jednak zdarza się, że nowi władcy izo­lują się od ludu podbitego przez cały okres ich panowania. Dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy podbity kraj rządzony jest przez namiestnika - tak było na przykład w okresie kolonizacji Indii przez Brytyjczyków. Brytyjczycy pracujący w admini­stracji, utrzymywali ścisłe kontakty z metropolią, tam kształcili swoje dzieci, tam też często wracali po odbyciu służby w kolonii.
Drugim sposobem powstawania podziałów etnicznych w obrębie jednego społeczeństwa jest imigracja. Doskonałym przykładem takiego wła­śnie zróżnicowania społeczeństwa pod względem narodowym są Stany Zjednoczone. Ludzie o róż­nym pochodzeniu etnicznym, wyznający różne re­ligie przyjeżdżają od stuleci do Nowego Świata w nadziei polepszenia warunków życia. Przenoszą na nowy grunt własne tradycje, często bardzo róż­niące się od zwyczajów panujących wśród więk­szości mieszkańców. Im wyraźniejsze są te różni­ce, tym większe niebezpieczeństwo, że mniejszość etniczna będzie poddana dyskryminacji.
Niektóre różnice pomiędzy ludźmi czasami pro­wadzą do podziałów społecznych, czasami zaś nie. Najlepszym przykładem są właśnie różnice etnicz­ne. Banalne różnice w wyglądzie zewnętrznym — np. kolor oczu czy włosów — nabierają znaczenia dopiero wówczas, kiedy w powszechnej opinii po­zwalają one na przypisanie danego człowieka do większej grupy. Jeśli „obcy" jest jedynym przed­stawicielem danej grupy, społeczeństwo, rozumiane tu jako większość, akceptuje go bądź po prostu ignoruje. Jeśli natomiast w społeczeństwie funkcjo­nuje już grupa jemu podobnych ludzi, to zostaje on niejako automatycznie do niej przypisany.

Podobne prace

Do góry