Ocena brak

Podział komórki

Autor /zuzanna Dodano /22.12.2011

Jedną z istotnych cech komórki jest jej zdolność do rozmnażania się przez podział na komórki potomne, podobnie jak ona zbudowane. Zdolność ta w połączeniu ze zdolnością wzrastania komórek jest podstawą zjawiska rozwoju ustroju wielokomórkowego. Ponadto jest ona warunkiem rozrodu i utrzymania życia gatunku. W podziale komórki biorą udział wszystkie zasadnicze składniki cytoplaz-my, zarówno jądro, jak i cytoplazma wraz z jej mitochondriami i wew-nętrznym siateczkowym aparatem Golgiego. Należy podkreślić duże znaczenie centrioli , a przede wszystkimzmian w jądrze komórkowym. Znarny dwa główne typy podziału komórki : bezpośredni i pośredni . Podzia ł bezpośredni , czyli amitoza , rzadko pojawia się w ustroju ludzkim w narządach prawidłowych, przeważnie występuje w komórkach chorobowo zmienionych, choć niektórzy autorzy traktują ten typ podziału jako prawidłowy dla niektórych tkanek i narządów. Jest to podział , przynajmniej pozornie, mało złożony; rozpoczyna się podziałem jąderka i następnie jądra, które przez przewężenie dzielą się na dwa jądra i jąderka potomne. W ślad za tym przewęża się i dzieli cytoplazma komórki . Nieraz zdarza się, że cytoplazma nie dzieli się; wiech powstaje komórk a dwujądrzasta , bądź też gdy jądro dzie-l i się wielokrotnie — komórk a wielojądrzasta . Podzia ł p oś re d n i , zwany również kariokinez ą (karton = jądro: kinein = ruszać się) lub mitoz ą (mitos = nitka, włókno), składa się z kilku kolejnych okresów lub faz. W pierwszym z nich, przygotowawczym, czyli pro f azi e (ryc. 26, a, 6, c), dwie centriole komórki odsuwają się od siebie i ustawiają nad przeciwległymi biegunami jądra.

Podobne prace

Do góry