Ocena brak

PODZIAŁ KLINICZNY USZKODZEŃ RDZENIA KRĘGOWEGO

Autor /ferdziu Dodano /21.12.2012

Uszkodzenia rdzenia kręgowego dzieli się najogólniej na dwie grupy; uszkodzenia całkowite i częściowe.

Uszkodzenia całkowite stanowią jednorodną, ściśle sprecyzowaną grup? przypadków. Następstwem uszkodzenia rdzenia jest tu zniesienie wszystkich rodzajów czucia (dotyku, bólu, temperatury, ułożenia) od poziomu uszkodzenia rdzenia z jednoczesnym porażeniem wszystkich grup mięśniowych zaopatrywanych z segmentów rdzenia zarówno objętych strefą uszkodzenia, jak i poniżej poziomu uszkodzenia.

Grupa uszkodzeń częściowych rdzenia złożona jest natomiast z zespołów neurologicznych o bardzo zróżnicowanym charakterze i stopniu uszkodzenia rdzenia. W składjej wchodzą zarówno chorzy ze śladową czynnością niektórych grup mięśniowych, niezdolni do wykonania żadnego ruchu dowolnego, jak też pacjenci z niewielkimi zaburzeniami neurologicznymi, nie mającymi istotnego wpływu na możliwości ruchowe chorego. Oczywistejest w takiej sytuacji dążenie do bardziej precyzyjnego podziału częściowych uszkodzeń rdzenia. W naszym Centrum posługujemy się od lat podziałem uwzględniającym w głównej mierze możliwości funkcjonalne wynikające ze stopnia zaburzeń neurologicznych. Wyróżniamy trzy grupy uszkodzeń częściowych:

I - cechujące się objawami porażenia ruchowego i znicsienicrh czucia powierzchniowego, ale ze śladowo choćby zachowanym czuciem głębokim (ułożenia) w stopach;

niedowłady znacznego stopnia, uniemożliwiające funkcjonalne wykorzystanie niedowładnych kończyn. Zaliczamy tu również chorych z. porażeniem połowiczym, przy nieznacznym niedowładzie kończyn strony przeciwnej (zespól Browna-Sequarda); 3 - niedowłady mniejszego stopnia utrudniające, ale nie uniemożliwiające, funkcjonalne wykorzystanie niedowładnych kończyn. Siła niedowładnych zespołów mięśniowych jest powyżej 3" w skali Lovetta (MRC).

Praktycznie identyczny podział rozpowszechniony został w piśmiennictwie światowym przez Frankla i wsp. . Całkowite uszkodzenie rdzenia oceniają oni jako grupę A, uszkodzenia częściowe — zgodnie z powyższymi kryteriami - oznaczają jako grupy B, C, D, natomiast chorych bez zaburzeń neurologicznych ujmują w grupie E. Zestawiając stan neurologiczny chorych stwierdzany przy przyjęciu z uzyskanym po zakończeniu leczenia uzyskuje się „szachow-nicę", na której pr/ekijtnej znajdują się przypadki z nie zmienionym sianem neurologicznym, poniżej przekątnej — pogorszenia stanu neurologicznego, natomiast powyżej przekątnej - chorzy z poprawą neurologiczną.


 

Podobne prace

Do góry