Ocena brak

PODŚWIADOMOŚĆ

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PODŚWIADOMOŚĆ ang. the subconscious, subconsciousness; fr. le subconscient, subconscience; nm. Unterbewufite, Unterbe-wufitsein


1. Termin wprowadzony do psychoana­lizy przez M. Dessoira na określenie war­stwy psychiki umiejscawianej pomiędzy świadomością spontaniczną a —> nieświa­domością (1). W podświadomości zacho­dzą procesy, z których podmiot nie zdaje sobie sprawy i których nie potrafi zwerba­lizować, chociaż wywierają one wpływ na jego zachowanie. Są to procesy bądź za­utomatyzowane w toku —> uczenia się i kształtowania —> nawyków (1), bądź zwią­zane z reakcjami utrwalonymi przy nie­pełnej świadomości, bądź wyparte ze świa­domości, ponieważ nie zostały przez jed­nostkę aprobowane. Dzięki terapii psy­choanalitycznej przeżycia wyparte mogą zostać uświadomione, w przeciwieństwie do treści powstających w nieświadomości, które nigdy nie zostaną ujawnione (^ katharsis 131).

2. pot. To, co się znajduje poniżej progu świadomości refleksyjnej i wiąże się z okre­śloną świadomością spontaniczną.

Podobne prace

Do góry