Ocena brak

Podstawy prawa karnego i procedury karnej -zarys wykładu

Autor /GicearoKeella Dodano /04.12.2007

1
Prawo karne
Wykład 1 11.10.02
I. Prawo karne – pojęcie i podział.
 Zespół norm prawnych regulujących walkę z czynami zwanymi przestępstwami przy pomocy kar, środków zabezpieczających (stosuje się je wobec sprawców czynów zabronionych, którzy swoim zachowaniem wyczerpują znamiona przestępstwa, ale nie ich winy – np. umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym lub w innym zakładzie specjalistycznym) i innych środków pe-nalnych.
 Czyny karalne – przestępstwa i wykroczenia.
 Środki zapobiegawcze – KPK gwarantują prawidłowy przebieg postępowania karnego (np. poręczenie majątkowe, tymczasowe aresztowanie).
 Inne środki penalne (karne):
 zakaz prowadzenia pojazdów;
 zakaz wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności;
 pozbawienie praw publicznych;
 nawiązka i inne świadczenia pieniężne;
 warunkowe umorzenie postępowania karnego;
 warunkowe zawieszenie kary;
 warunkowe przedterminowe zwolnienie;
 dozór kuratorski.
Podział prawa karnego:
1. Prawo karne sensu largo
a) Prawo karne materialne – KK
b) Prawo karne procesowe – KPK
c) Prawo karne wykonawcze – KKW
Ad. a) Określa istotę przestępstwa, zasady odpowiedzialności karnej i kary przewidziane za przestępstwa. Ad. b) Służy ustaleniu, czy i kto popełnił przestępstwo (postępowanie dowodowe), kto i w jakim trybie ma pro-wadzić postępowanie (właściwość), czy i jaki środek prawa karnego należy zastosować. Ad. c) Normuje zasady wykonywania orzeczonych w postępowaniu kar i środków karnych. Prawo penitencjarne zajmuje się zasadami wykonywania kary pozbawienia wolności.
2. Prawo karne:
a) powszechne – adresowane jest do ogółu, adresatem jest każdy, kto spełnia określone warunki odpowiedzialności karnej i dopuści się czynu zabronionego.
b) szczególne:
 prawo karne wojskowe (adresowane do żołnierzy) – wyodrębnione ze względu na kryte-rium podmiotowe i przedmiotowe – czyny służby wojskowej;
 prawo karne skarbowe – adresat ogólny, KKS z 1999 roku, kryterium przedmiotowym jest naruszenie naszych zobowiązań wobec państwa (prawo cele, dewizowe, podatkowe);
 ustawa o postępowaniu w sprawach dla nieletnich (1982 rok) – sporny charakter, odpo-wiedzialność karna od 17, a wyjątkowo od 15 roku życia (przy spełnieniu określonych wa-runków, ustawa określa, za jakie czyny karalne nieletni podlega odpowiedzialności karnej (oddziaływanie wychowawcze i poprawcze)
3. Prawo karne:
2
a) kodeksowe – KK;
b) pozakodeksowe – normy nie mieszczące się w Kodeksie Karnym, mogą być uregulowane w ustawach szczególnych poświęconym wyłącznie zagadnieniom prawno – karnym (dekret o ściganiu zbrodniarzy nazistowskich z 1944 r., ustawa z 1959 roku o niedozwolonym wyrobie spirytusu), także jako aneks do ustaw o profilu administracyjnym (przepisy karne) – np. prawo wodne, łowieckie.
4.

Do góry