Ocena brak

Podstawowe reguły postępowania zabezpieczającego

Autor /Iwo Dodano /22.12.2011

Jego celem jest zabezpieczenie prawidłowości i skuteczności postępowania przymusowego. Zawsze wyprzedza stosowanie właściwych środków egzekucyjnych. Zabezpieczenie może być dokonane przed terminem płatności należności pieniężnej i przed terminem wykonania obowiązku o charakterze niepieniężnym.

Reguły postępowania zabezpieczającego:

-Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia jedynie na wniosek wierzyciela, przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jeżeli brak zabezpieczenia mógłby utrudnić lub udaremnić egzekucję. W szczególności zabezpieczenie dokonuje się, jeżeli stwierdzono: brak płynności finansowej zobowiązanego, unikanie wykonania przez zobowiązanego obowiązku przez nie ujawnienie zobowiązań powstających z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiąg podatkowych, dokonywanie przez zobowiązanego wyprzedaży majątku.

-Wniosek winien mieć uzasadnienie. Wniosek może także zgłosić inspektor kontroli skarbowej albo dyrektor urzędu celnego, jeżeli dokonane przez niego zabezpieczenie jest niewystarczające. Zabezpieczenia dokonuje się na podstawie wystawionego przez wierzyciela zarządzenia zabezpieczenia.

-Zabezpieczenie ma charakter zarządzenia tymczasowego, może ulec w każdym czasie uchyleniu lub zmianie. Zabezpieczenie nie może stanowić wykonania obowiązku.

-Organ egzekucyjny może uzależnić dokonanie zabezpieczenia od złożenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczeń zobowiązanego o naprawę szkód spowodowanych wskutek wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.

-Czynności zabezpieczenia podejmowane są niejawnie dla zobowiązanego. Na postanowienie w sprawie zabezpieczenia zobowiązanemu służy prawo wniesienia zarzutów, a na postanowienie o odmowie ich uwzględnienia - prawo wniesienia zażalenia.

-Zabezpieczenie należności pieniężnych następuje przez zajęcie pieniędzy, wynagrodzenia za pracę, wierzytelności z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych, innych wierzytelności i praw majątkowych lub ruchomości, poprzez wpis hipoteki przymusowej, w tym poprzez złożenie dokumentów do zbioru dokumentów w odniesieniu do nieruchomości, która nie ma urządzonej księgi wieczystej, obciążenie statku morskiego zastawem wpisanym do rejestru okrętowego, ustanowienie zakazu zbywania i obciążania nieruchomości, która nie ma księgi, ustanowienie zakazu zbywania i obciążania spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

-Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym.

-W drodze zabezpieczenia niedopuszczalne jest stosowanie przymusu bezpośredniego.

Podobne prace

Do góry