Ocena brak

PODMIOT

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PODMIOT gr. kafepinoian, tó hypokeime­non; nłc. subiectum (dosłowny przekład polski brzmiałby: podrzutek); ang. subject; fr. le sujet; nm. Subjekt

1. metaf. Nosiciel czegoś, to, w czym coś tkwi, w czym coś jest zawarte, czem.u coś przysługuje (-> substancja /1 /).

Łc. subiectum jako odpowiednik gr. hypo­keimenon aż do XVIII w. nie oznaczało podmiotu w znaczeniu epistemologicznym (zob. niżej Ul), a więc niekoniecznie odnosiło się do istoty żywej, lecz było jed­nym z terminów równoznacznych z „sub­stancją".

Według Tomasza z Akwinu: podmiot wiedzy (nauki) {subiectum scientiae) — to, czego nauka dotyczy, czyli to, czego ce­chy, stosunki i przyczyny bada. Podmiot ten może być: a) materialny (tworzywowy), b) formalny (istotnościowy) — to, o czym dana nauka traktuje. Dla uniknię­cia wieloznaczności wyrażenia „podmiot nauki", oznaczającego w języku polskim raczej człowieka nauki, proponuje się za­stąpić je wyrażeniem „zakres (materialny lub formalny) przedmiotu nauki".

2. t. pozn. Ten, który poznaje, w odróż­nieniu od tego, co jest poznawane. vs-^ Przedmiot (2).

 

3. psych. Jednostka doznająca lub dzia­łająca; w introspekcji podmiot może być przedmiotem własnej obserwacji.

Podobne prace

Do góry