Ocena brak

Podbój Meksyku

Autor /Salwin Dodano /03.05.2012

 

Z wyspy Kuby wyszły dalsze wyprawy na kontynent amerykański. Gubernator Yelas-quez próbował w latach 1517 i 1518 wysyłać oddziały na półwysep Jukatan, gdzie natrafiły one na silny opór Majów i nie osiągnęły więk­szych sukcesów. Dopiero w 1519 r. wyruszyła większa wyprawa, licząca około 500 żołnierzy z kilkoma działami i kilkunastu jezdnymi, pod dowództwem Ferdynada Corteza, by zdecy­dować o losie tych terenów.

Cortez wylądo­wawszy na kontynencie założył jako bazę pó­źniejsze miasto Yeracruz, skąd wyruszył w głąb lądu, kierując się do Meksyku. W wypra­wie tej wykorzystał wrażenie, jakie na India­nach czyniło użycie broni palnej oraz koni — zwierząt nie znanych w Ameryce — a także wierzenia ludności i rywalizacje plemienne, szczególnie pomiędzy plemieniem Tlaskala-nów a władcami tych zitm Aztekami (Tenoch-titlan).

Ci pierwsi poparli najeźdźców i Hisz­panie 8 listopada 1519 r. dotarli do stolicy Aztektów Tenochtitlan. Wódz Azteków Montezuma powitał-przyjaźnie zapewniają­cych o swych pokojowych zamiarach Hiszpa­nów, którzy nie omieszkali natychmiast go uwięzić.

Do krwawych walk doszło, gdy Cortez z częścią żołnierzy powrócił na wybrzeże dla odparcia następnej wyprawy, wysłanej z Kuby przez Velazqueza. W Tenochtitlan wybuchło powstanie, Hiszpanie zostali wygnani z mia­sta, lecz Cortez nie dał za wygraną i rozpoczął czteromiesięczne oblężenie miasta, zakończo­ne masakrą Azteków, którzy od tego czasu nie byli już w stanie podjąć poważniejszego opo­ru. Jednocześnie Cortez uniezależnił się od gu­bernatora Kuby, zyskując dzięki swym zwy­cięstwom i podarkom wysłanym na dwór hisz­pański stanowisko gubernatora Meksyku.

 Zasięg terytorialny swej władzy zakreślił Cor­tez podbijając sąsiednie plemiona i terytoria oraz odpierając hiszpańskie wyprawy wycho­dzące z innych ośrodków. Na południu jego oddziały wyparły z Gwatemali i Salwadoru Hiszpanów nadchodzących od Przesmyku Pa-namskiego, na północnych wybrzeżach Me­ksyku pobiły wyprawę hiszpańską wysłaną z Jamajki.

Wreszcie w północnym Meksyku sprzymierzone z Cortezem plemiona indiań­skie podbiły i uzależniły od hiszpańskiej wła­dzy dalsze tereny kontynentu. Jednocześnie nowy gubernator przystąpił do energicznej akcji kołonizowania, zagospodarowywania i organizowania podległych sobie terenów.

Podobne prace

Do góry