Ocena brak

Podatki

Autor /Alollisttok Dodano /27.03.2007

Rodzaje podatków

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez związek publicznoprawny (państwo, jednostka samorządu terytorialnego) bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Współcześnie uznaje się, iż podatki są świadczeniami pieniężnymi, jednakże historii znane są również podatki świadczone w innych niż pieniądz dobrach.

Podatek jest jedną z najstarszych kategorii ekonomicznych. Podatki wykształciły się z poprzedzających je danin publicznych jako ta ich część, która przybrała postać pieniężnąMyto to opłata pobierana za przejazd drogą, autostradą, mostem, tunelem itp. Może być pobierana jako podatek centralny bądź lokalny, lub też przez prywatnego właściciela obiektu.

Stosowane są różne polityki cenowe:

-opłata za pojedynczy przejazd, np. za fragment autostrady pod Krakowem

-opłata okresowa, np. za autostrady w Czechach

-opłata naliczana od kilometra, np. za autostrady we Włoszech

Zwykle opłata jest zróżnicowana w zależności od rodzaju pojazdu (ciężarówki płacą więcej). Czasem stosuje się preferencyjne warunki dla mieszkańców danej okolicy bądź kraju.

Słowo myto na pewien czas praktycznie wyszło z użycia, jednak ostatnimi czasy powoli wraca do łask.Dziesięcina - danina na rzecz Kościoła, stosowana w krajach katolickich Europy od początków średniowiecza do XVIII wieku. Początkowo daninę świadczył panujący, a od XI wieku cała ludność. Dotyczyła właścicieli ziemskich i chłopów i wynosiła 1/10 wielkości plonów rocznych, stąd nazwa. Była dziesięcina snopowa i małdratowa. Dziesięcinę swobodną płaciło rycerstwo na rzecz dowolnego, wybranego kościoła. Dziesięcina była źródłem konfliktów w XIV i XV wieku. W Polsce dziesięcina utrzymała się do XIX wieku. W Galicji zniesiono ją w roku 1848, a w Królestwie Polskim w 1864.Podymne, stała danina(podatek) pobierana od każdego domu mieszkalnego. Podymne wprowadzone zostało w1629 r. Płacone było przez mieszczan, chłopów i szlachtę. Jej wysokość zależna była od wielkości budynku, jak i miasta. Od 1775r. pobierano podymne od każdego komina na dachu. Zlikwidowane zostało wraz z upadkiem Rzeczypospolitej.Świętopietrze to polska nazwa daniny na rzecz papiestwa (tzw. denar świętego Piotra) funkcjonującej w średniowieczu. Jej genezę wiąże się z decyzją króla Wessexu Ine (VIII w. n.e.), który wstąpiwszy do jednego z rzymskich klasztorów, podjął decyzję o wprowadzeniu w swoim państwie świętopietrza. Podobną daninę wprowadzono także w niektórych innych krajach, np. Szwecji i Danii.

W Polsce, świętopietrze wprowadzono za rządów Mieszka I, co wiąże się z poddaniem przez niego państwa Polan pod opiekę Stolicy Apostolskiej. Świętopietrze jako danina lenna płacone było początkowo przez władców, później (prawdopodobnie od XI w.) obowiązek jego płacenia spadł bezpośrednio na ludność. Przetrwało do reformacji - jego poboru zaniechano po1555.Współcześnie, pieniądze z podatków trafiają do skarbu państwa, które dzięki temu może inwestować w rozwój infrastruktury, wojska, policji, oświaty, służby zdrowia, itp. Podatki są powszechnie uważane przez podatników za uciążliwe i niesprawiedliwe stąd stwierdzenia: Podatki płaci każdy, wszędzie i zawsze. lub Są w życiu tylko dwie pewne rzeczy: śmierć i podatki.. Jak mawiali włościanie w cesarstwie austro-węgierskim: od myszy do cysorza, wszystko żyje z gospodarza.

Funkcja fiskalna podatku wyraża się w dostarczaniu za pośrednictwem podatku dochodów publicznych. Cel fiskalny stanowił i stanowi do dziś jeden z podstawowych motywów pobierania podatków i w dużym stopniu przesądza o ich konstrukcji. Można nawet spotkać się z opinią, że względy fiskalne stanowią jedyne uzasadnienie pobierania podatków.Rodzaje podatków:

-akcyzowy

-rolny

-od gier

-od towarów i usług

-od dochodów osób prawnych

-leśny

-od posiadanych psów

-od dochodów osób fizycznych

-od środków transportu

-od spadków i darowizn

-od nieruchomości.Podatki od towarów i usłg

Podatek od towarów i usług stanowi polską odmianę powszechnego podatku obrotowego ze względu na metodę jego liczenia podatkiem od wartości dodanej(VAT). Podatek ten jest jedną z wielu możliwych do zastosowania odmian podatku obrotowego, przyjęta po-wszechnie w krajach Unii Europejskiej. Podatek ten obciąża w każdej fazie obrotu gospodarczego nie cały obrót, ale wyłącznie wartość dodaną w tej fazie. Podatek ten jest uważany za powszechny podatek konsumpcyjny (obciążający gospodarstwa domowe) i za podatek neutralny ze względu na warunki konkurencji rynkowej. Zalety podatku typu VAT dla warunków konkurencji rynkowej przejawiają się w pełni wówczas, gdy podatek ten jest powszechny w ścisłym tego słowa znaczeniu i gdy stosowana jest w tym podatku jedna tylko jego stawka (obok stawki zerowej uzasadnio-nej w eksporcie). Pomimo tego, że warunki te trudne są w praktyce do osiągnięcia to podatek ten ? nawet przy pewnych naruszeniach powszechności i przy wielkości stawek podatkowych ? uważany jest za sprzyjający rozwojowi mechanizmów rynkowych. Opodatkowaniu podatkiem od towa-rów i usług podlega sprzedaż towarów i świadczenie usług na terytorium Polski, a także eksport i import towarów lub usług. Opodatkowaniu podlega ponadto zamiana towaru na towar, zamiana towaru na usługę, zamiana usługi na usługę, a także darowizny towarów i świadczenie usług bez pobrania należności. Podatnikiem w tym podatku są, mówiąc najogólniej, wszelkie podmioty pro-wadzące działalność podlegającą opodatkowaniu tym podatkiem. W podatku tym stosowane są aktualne w Polsce stawki procentowe w wysokości 22% (stawka podstawowa), 7% (stawka obniżona), oraz 0% (używana w eksporcie towarów i usług).Marża – w handlu nazywa się tak różnicę między ceną sprzedaży a ceną nabycia danego towaru. Wyróżniamy:

marżę hurtową - różnica między ceną hurtową towaru a ceną zapłaconą producentowi

marżę detaliczną - różnica między ceną detaliczną a ceną hurtową.Akcyza jest jednofazowym podatkiem od obrotu brutto pobieranym u producenta lub importera. Opodatkowaniem podatkiem akcyzowym podlegają te same czynności, które są opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jeżeli ich przedmiotem są tzw. wyroby akcyzowe. Wyrobami akcyzowymi są produkty powszechnego spożycia ludności (benzyny, oleje napędowe), używki (tytoń, alkohol itp.). Podstawa opodatkowania w podatku akcyzowym jest obrót wyrobami akcyzowymi, a przy ich imporcie ? wartość celna powiększona o należne cło. W Polsce ustawowo określone zostały górne granice stawek podatku akcyzowego dla poszczególnych grup wyrobów, przy czym dla importu stawki te są wielokrotnie wyższe. Stawki efektywne każdorazowo ustala Minister Finansów, mając w tym zakresie swobodę, co do terminów zmian.

Vat jest to podatek od towarów i usług.Cena brutto jest to cena bez odtrącenia podatku

Cena netto na czysto, czyli po odtrąceniu podatku

Cena hurtowa to cena sprzedaży ustalona przez hurtownie dla przedsiębiorstw handlu detalicznego, dla których stanowi cenę zakupu. Na cenę hurtową składa się cena zbytu plus marża hurtowa.

Cena detaliczna to cena sprzedaży w jednostkach handlu detalicznego. Na cenę detaliczną składa się cena hurtowa i marża detaliczna.Podatek dochodowy

Stawki i progi podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT) to 19%, 30%, 40%. Możliwe, że w Polsce zostanie wprowadzony jednakowy podatek liniowy.

Wykorzystując podane w poniższej tabeli dane, podatnik może obliczyć podatek od swoich dochodów. Musi tylko ustalić podstawę opodatkowania, tj. dodać wszystkie dochody uzyskane w ciągu roku kalendarzowego.Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi

ponad do37024 19% podstawy obliczenia minus kwota 493,32 zł37024 74048 6541 zł 24 gr + 30% nadwyżki ponad 37024 zł74048 17648 zł 44 gr + 40% nadwyżki ponad 74048 złKażdy podatnik może odliczyć od podstawy opodatkowania przysługujące mu ulgi podatkowe: wydatki na zakup działki budowlanej, na zakup mieszkania itp. Natomiast od wyliczonego podatku może jeszcze odliczyć 19% wydanej sumy na: odpłatne świadczenia lekarskie,remont mieszkania i inne, wymienione w ustawie podatkowej na dany rok wydatki. Oświadczenie podatkowe składa osoba fizyczna po zakończeniu roku na formularzu zeznania podatkowego PIT (do 30 kwietnia roku następnego).Podatek dochodowy od osób prawnych obowiązane są płacić wszystkie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, jeśli ze swojej działalności osiągają zysk. Stawka tego podatku jest jednakowa i niezależna od wysokości zysku.W Finlandii płaci się jeszcze podatek na Kościół, którego stawka waha się od 1 do 2,25 proc. Niezależnie od tego właściciele psów muszą zapłacić państwu 50 euro roczniePit-y

Każda osoba, która osiąga jakikolwiek dochód zobowiązana jest złożyć raz do roku w Urzędzie Skarbowym odpowiedni dokument zwany zeznaniem podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy (PIT). W zeznaniu podatkowym wpisujemy min.: nasz przychód (płacę brutto), koszty uzyskania przychodu, dochód. Po dokonaniu odpowiednich obliczeń składamy nasze zeznanie podatkowe w odpowiednim urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. W zależności od tego jaka wyjdzie różnica pomiędzy zaliczką pobraną przez płatnika a podatkiem należnym, to otrzymamy zwrot poniesionych kosztów, ewentualnie będziemy zmuszeni do wyrównania należnego podatku.Pit jest to formularz podatkowy(PIT-28, PIT-28/A, PIT-28/B, PIT-36, PIT-37, PIT-C, PIT-D, PIT-M, PIT-O...), w którym zawarte jest zeznanie o osiągniętym dochodzie (poniesionej stracie) przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych; dokument ten przedstawia wszelkie dane dotyczące rozliczeń finansowych osoby fizycznej.

Zostań ministrem finansówNIEMCY

W Niemczech obowiązuje wolność działalności gospodarczej, co w praktyce oznacza, że działalność może prowadzić każdy obywatel, również cudzoziemiec. Stawka podatku od firm wynosi 25 proc., a stawki podatku dochodowego od osób fizycznych są progresywne i zależą od statusu osoby płacącej podatek.

Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi w Niemczech 25 proc. Jednak są od tej zasady wyjątki. Przykładem może być program drugi niemieckiej telewizji (Zweites Deutsche Fernsehen - ZDF), który płaci specjalną stawkę CIT w wysokości 4 proc. od dochodów uzyskiwanych z reklam.

Stawki podatku dochodowego są progresywne i zależą od statusu osoby płacącej podatek.

Skala podatku dochodowego PIT w 2004 r.:

Osoby pojedyncze (samotne):

Dochody od 0 do 7426 EUR - 0 proc.

Od 7427 do 12 755 EUR - 17,00-24,97 proc.

Od 12 756 do 52 292 EUR - 24,97-47,00 proc.

Małżeństwa:

Dochody od 0 do 14 853 EUR - 0 proc.

Od 14 854 do 25 511 EUR - 17,00-24,97 proc.

Od 25 512 do 104 585 EUR - 24,97-47,00 proc.

Maksymalna stawka PIT w 2004 r. może wynieść 47,00 proc.

W Niemczech występuje dodatkowo podatek od psów, podatek łowiecki i od połowów ryb, podatek kościelny oraz podatek od samochodów silnikowych.

Jeśli chodzi o VAT, to stawka podstawowa wynosi 16 proc. Na niektóre artykuły spożywcze, sprzęt i usługi medyczne, transport pasażerski stosowana jest stawka zredukowana, która wynosi 7 proc.

Podatek akcyzowy nałożony jest m.in. na takie towary, jak alkohol, papierosy, benzyna. Trzeba również dodać, że występuje specjalny rodzaj akcyzy na kawę, gdzie stawka za każdy kilogram kawy palonej wynosi 2,19 euro, a za kilogram kawy rozpuszczalnej 4,78 euro.

Podatek od nieruchomości płacony jest władzom lokalnym. Stawka waha się od 0,26 proc. do 0,6 proc., przy czym jest dodatkowo przemnażana przez wskaźniki określone przez władze lokalne. Specjalne stawki podatku od nieruchomości są ustalane na obiekty wykorzystywane do celów komercyjnych. Stawka podatku od sprzedaży nieruchomości wynosi 3,5 proc.SZWECJA

Obywatele polscy mogą w Szwecji założyć firmę na takich samych warunkach, jakie przysługują obywatelom Szwecji. Podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 28 proc., a osoby fizyczne rozliczają się według skali progresywnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych jest naliczany w Szwecji zgodnie z zasadami obowiązującymi w Unii Europejskiej i standardami międzynarodowymi. Narodowy podatek dla spółek wynosi 28 proc.

Opodatkowanie dywidend wynosi w Szwecji 25 proc. i dotyczy to zarówno przedsiębiorców lokalnych, jak i zagranicznych. Od 1 stycznia 2000 r. dywidendy wypłacane przez spółki zależne (co najmniej 25 proc. udziałów) zagranicznej firmie macierzystej nie podlegają szwedzkiemu systemowi podatkowemu. Nie istnieją również ograniczenia co do sumy dywidend, jakie szwedzka firma może przekazać zagranicznym właścicielom lub udziałowcom.

Osoby fizyczne rozliczają się według skali progresywnej, której stawki wahają się od 0 do 25 proc. Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług, to system naliczania i rozliczania tego podatku jest w Szwecji zgodny z ogólnymi zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej. Raz opodatkowany towar w kraju unijnym nie podlega ponownemu opodatkowaniu w innym kraju. Stawka standardowa wynosi 25 proc. Obowiązują również stawki zredukowane, które wynoszą odpowiednio 12 proc. (obejmują one m.in. żywność, kwaterunek w hotelach, transport pasażerski) oraz stawka 6-proc., którą objęte są m.in. czasopisma.

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w Szwecji podlegają np. wyroby alkoholowe i tytoniowe, paliwa, nawozy sztuczne, energia elektryczna, loterie, gry hazardowe.

Szczególnym rodzajem podatku jest podatek od pojazdów mechanicznych obliczany według wagi i przeznaczenia pojazdu.

Podatek od nieruchomości wynosi od 0,5 do 1 proc.WIELKA BRYTANIA

Obowiązujące uregulowania w zakresie podatków różnią się dla firm prowadzących działalność handlową w Wielkiej Brytanii i handlujących z Wielką Brytanią. Stawka podstawowa podatku od firm wynosi 31 proc. i płacona jest od wysokości osiąganych dochodów, zaś osoby fizyczne płacą podatek według skali progresywnej ze stawkami wahającymi się od 10 do 40 proc.

Wybór formy prawnej aktywności firmy na rynku brytyjskim ma bezpośrednie przełożenie na zasady opodatkowania zysków osiąganych z działalności gospodarczej. Stawka podstawowa CIT w Wielkiej Brytanii wynosi 31 proc., choć stosowana jest również stawka podatku zredukowana do 21 proc. wobec małych firm, których dochody nie przekraczają 300 000 funtów brytyjskich w ciągu roku. Podatek jest uiszczany od dochodów osiąganych w okresie obrachunkowym spółki, w ciągu 9 miesięcy od daty zakończenia tego okresu.

Podstawa opodatkowania określana jest jako dochód przed opodatkowaniem wraz z dywidendami. Jednak trzeba zwrócić uwagę, że określone wydatki mogą obniżyć podstawę wymiaru podatku, np. sumy przeznaczone na amortyzację środków trwałych, zgodne ze stawkami odpisu określonymi w statucie. Pewne poniesione wydatki, które mają jedynie pośredni związek z generowaniem dochodu przez firmę, nie mogą być odliczane od podstawy opodatkowania, np. fundusz reprezentacyjny, opłaty pewnych usług prawnych itp. Straty poniesione przez przedsiębiorstwo w poprzednich latach mogą być w określonych przypadkach odliczane od podstawy opodatkowania, a straty roku bieżącego mogą być porównywane z zyskami wypracowanymi w poprzednich trzech latach.

Osoby fizyczne rozliczają się według stawek progresywnych podatku dochodowego. Skala podatku dochodowego PIT w 2001 r. wyglądała następująco:

Stawki w walucie narodowej - funty brytyjskie (GBP)

- Dochody od 1880 GBP - 10 proc.

- Od 1881 do 29 400 GBP - 22 proc.

- Powyżej 29 400 GBP - 40 proc.

Jeśli chodzi o VAT, to stawka podstawowa wynosi 17,5 proc., a stawka zredukowana to 5 proc. Na niektóre produkty rolno-spożywcze, książki i gazety, opłaty komunikacyjne, usługi finansowe i ubezpieczeniowe, edukację, eksport, ochronę zdrowia i niektóre transakcje obrotu nieruchomościami stosowana jest stawka zerowa lub całkowite zwolnienie z podatku od towarów i usług.

Podatkiem akcyzowym objęte są m.in. piwo, wina, mocne alkohole, wyroby tytoniowe, paliwa, pojazdy samochodowe.

Szara strefa to nierejestrowana aktywność gospodarcza, prowadzona bez wnoszenia odpowiednich opłat, płacenia podatków i bez przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. Praktycznie mamy z nią do czynienia na co dzień. Każdy zetknął się z usługami wykonanymi bez wystawienia rachunków.

Zjawisko szarej strefy rozwija się w tych państwach, w których nadmierne regulacje państwa ograniczają swobodę przedsiębiorców i dają im niewielką szansę na zysk. Im więcej regulacji państwo narzuca i im większymi kosztami obarcza przedsiębiorców, tym więcej pracy, produkcji i handlu przechodzi do szarej strefy. Rozszerzaniu się tego zjawiska sprzyja także spadek realnych dochodów oraz stosunkowo małe ryzyko podejmowania działalności w szarej strefie.

Szara strefa jest niebezpieczna dla gospodarki, ponieważ zmniejsza będące w dyspozycji gospodarki oficjalnej zasoby środków produkcji, osłabia jej efektywność, zmniejsza zaufanie społeczeństwa do państwa i zwiększa jego wydatki na programy socjalne. Rośnie znaczenie usług – tam szara strefa dominuje – w tworzeniu dochodu narodowego i warto, aby odbywało się to z pożytkiem dla całej gospodarki. Truizmem jest powiedzenie, że przeciwdziałaniu szarej strefie powinno służyć skuteczne prawodawstwo, polityka gospodarcza i społeczna.Kożystałem z wielu źródeł więc może być też jakiś fragment z tego serwisu.

Napracowałem się trochę więc szkoda by było aby to się zmarnowało, a przeciesz może się to komuś przydać.

pozdro 4all.

Podobne prace

Do góry