Ocena brak

PODAJ PRZESŁANKI ZACHODZĄCE PRZY CIĄGU PRZESTĘPSTW? PODAJ RÓŻNICE ZACHODZĄCE MIĘDZY CZYNEM CIĄGŁYM A CIĄGIEM PRZESTĘPSTW

Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011

Przestępstwo ciągłe

1. nie ma zbiegu przy tzw. przestępstwie ciągłym;

a) początkowo → pojęcie to było bardzo szerokie:

- dwa lub więcej czynów;

- krótkie odstępy czasu;

- ten sam sprawca;

- to samo dobro prawne;

- jednorodny sposób;

- gdy dot. dobra osobistego – ten sam pokrzywdzony;

- jednolity zamiar dla wszystkich czynów lub wykorzystanie tej samej sposobności sytuacyjnej;

- kara – max + ½;

b) obecnie → art. 12 kk zawęża tą definicję:

- krótkie odstępy czasu,

- 2 lub więcej zachowań,

- w wykonaniu z góry powziętego zamiaru;

- gdy dot. dobra osobistego konieczna jest tożsamość pokrzywdzonego;

- kara – z tego przestępstwa, bez możliwości zaostrzenia;

2. przestępstwo ciągłe = jeden czyn zabroniony;

a) uzasadnienie tej instytucji:

- ma lepiej oddawać wagę tego, czego sprawca się dopuścił;

- ma sens praktyczno-procesowy, ułatwiając pracę organów ścigania i sądów, gdyż inaczej trzeba by było wymierzyć każdą karę, następnie karę łączną;

3. konsekwencje → czas jego popełnienia to odcinek czasu pomiędzy pierwszym czynem a ostatnim → ważne dla obliczania przedawnienia, amnestii, względniejszej ustawy;

- nie w każdej sytuacji → np. gdy sprawca w trakcie ukończył 17 lat, nie może za całość odpowiadać jak dorosły;

4. porównanie przestępstwa ciągłego z ciągiem przestępstw -> przy przestępstwie ciągłym – WIĘCEJ: konieczny zamiar, ale MNIEJ: nie konieczne podobieństwo czynów, wystarczy by były np. wykroczeniami;

- w razie zbiegu konstrukcji ciągu przestępstw i przestępstwa ciągłego → zasada że pierwszeństwo ma konstrukcja przestępstwa ciągłego, jako względniejsza, ale należy oceniać to indywidualnie, np. ze względu na amnestię, nową ustawę, przedawnienie;

Czyn ciągły - jest to swoiste "przestępstwo popełnione na raty"; jedno lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu, w realizacji z góry podjętego zamiaru uważa się za jeden czyn zabroniony w znaczeniu prawnym, traktowany jako nierozerwalna całość.

Ciąg przestępstw - odmiana realnego zbiegu przestępstw. Od innych postaci realnego zbiegu przestępstw wyróżniają go: popełnienie przestępstw w krótkich odstępach czasu, realizacja znamion tego samego typu czynu zabronionego i popełnienie czynów w podobny sposób.

Podobne prace

Do góry