Ocena brak

Podaj katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Na treść stosunku pracy składają się wzajemne prawa i obowiązki stron tego stosunku. Obowiązki pracodawcy uregulowane zostały w kodeksie pracy zarówno w przepisach ogólnych jak i w przepisach poszczególnych działów kodeksu. Ustalają one, m.in. że pracodawca zobowiązany jest do:

1. zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem (art. 22 § 1 k.p.),

2. zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 15 k.p.),

3. stosownie do możliwości - zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb (art. 16 k.p.),

4. ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych (art. 17 k.p.).

Obowiązki pracodawcy zostały uregulowane w dziale czwartym kodeksu a także w innych działach, np. czas pracy czy urlopy wypoczynkowe. Obowiązki te są elementem stosunku pracy, któremu odpowiadają określone uprawnienia pracowników (np. prawo do prawidłowego i terminowego otrzymywania wynagrodzenia, prawo do urlopu, prawo do otrzymania świadectwa pracy, prawo do umowy o pracę a nie umowy cywilnoprawnej, prawo do określonego ustawowo czasu pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ustawodawca w Dziale XIII Kodeksu pracy wskazał sytuacje, które z mocy prawa są wykroczeniem przeciwko prawo pracowniczym i wskazał kary jakie grożą pracodawcom, którzy dopuszczają się takich wykroczeń.

Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:

1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,

2) nie potwierdza na piśmie, w terminie 7 dni, zawartej z pracownikiem umowy o pracę,

3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,

4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,

5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,

6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników podlega karze grzywny.

Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:

1)nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,

2)nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,

3)nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy,

podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem pracy.

Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierując pracownikami, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto:

1)wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,

2)wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy, pozytywnie zaopiniowanych przez uprawnionych rzeczoznawców,

3)wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

4)wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,

5)wbrew obowiązkowi stosuje:

a)materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,

b)substancje i preparaty chemiczne nie oznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację,

c)niebezpieczne substancje i niebezpieczne preparaty chemiczne nie posiadające kart charakterystyki tych substancji, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,

6)wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,

7)nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu inspektora pracy,

8)utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań.

Podobne prace

Do góry