Ocena brak

Początki dziejów Rzymu, republika rzemska

Autor /wirek00 Dodano /07.02.2011

I POCZĄTKI RZYMU:KRÓLOWIE RZYMU I LATA

PANOWANIA(p.Ch.):Romulus 753-715 , Numa Pompiliusz715-672,Tullus Hostiliusz 672-640 ,Ankus Marcjusz640-616,Tarkwiniusz Stary 616-578 , Serwiniusz Tuliusz578-534,Tarkwiniusz Pyszny 534-509. 

SPOŁECZEŃSTWO RZYMU:Można określić je jako rodowe.Na ród składał się związek rodzin,zespolonych tradycją wspólnego przodka.Rodów tych było na początku sto,później liczba ich wzrosła do 300.Łączyły się one we wspólnoty określane terminem kuria.Kurii było30a każda liczyła po10rodów.Cechą charakterystyczną była niezwykle silna pozycja ojca.Wstosunku do wszystkich jej członków dysponował on prawem życia&śmierci.Decydował także o ich losach w najdrobniejszych szczegółach. 

GOSPODARKA:podstawą było rolnictwo&hodowla zwierząt,zwłaszcza trzody chlewnej.

USTRÓJ:Na czele państwa stał król wybierany na zgromadzeniu wszystkich kurii.Miał najwyższą władzę określaną przez Rzymian jako imperium.Był najwyższym sędzią i wodzem armii.Posiadał też kompetencje religijne,bo spoczywał na nim obowiązek dbania o sprawy kulturowe.Przy królu działał senat(organ doradczy,rada starszych)W momencie śmierci króla wybieral ze swego grona króla tymczasowego.

W VIw.p.Chr.przeprowadzono reformę społeczno-polityczną.Podstawowe znaczenie:nowy podział społeczeństwa w połączeniu z organizacją wojskową,w miejsce dotychczasowego podzialu wg.przynależności rodowej wprowadzono kryterium majątkowe.Obywateli sklasyfikowano wg.osiąganego dochodu na5klas.509p.Chr.-bunt arystokracji&wygnanie ost.króla-Tarkwiniusza Pysznego.II

REPUBLIKA:forma ustroju państwowego,którym najwyższe organy władzy powoływane są na określony czas w drodze wyborów bezpośrednich lub pośrednich.Społeczeństwo rzymskie okresu republiki dzielilo się na: Patrycjuszy(elita państwa-arystokracja,skupiali w swoich rękach większość druntow rolnych i całą władzę polityczną).Plebejuszy(mieli utrudniony dostęp do ziemi.Maksymalna wielkość ich działek nie przekraczała0,5ha na rodzinę,nie mogli piastować urzędów państwowych),Kwitów (osoby z niższych klas i spoza kręgów arystokracji,które dorobiły się odpowiedniego majątku. Ekwici zajmowali się handlem,obrotem finansowym, pośrednictwem,dzierżawą podatków, eksploatacją bogactw naturalnych).Niewolników(podstawowa siła robocza,ludzie zamieszkujący miasta podbite przez rzymian,traktowano ich jak”mówiące narzędzia”.

PRAWA XII TABLIC: terminem tym określa się kodyfikacje,czyli spisanie obowiązującego prawa zwyczajowego,czego dokonano w450p.Chr.Był to sukces plebejuszy,bo sam fakt spisania prawa ograniczał nieskrępo- waną dotąd samowolę arystokracji.

III POWSTANIE IMPERIUM RZYMSKIEGO: 264p.Chr. -ekspansja poza płw.Apeniński.Początek walki o władzę nad światem.264-241pChr.-1wojna punicka(oSycylię&panowanie na morzu)wygrana Rzymu.218-201-2wojna punicka(na terenie Włoch).219-204-wyprawaHannibala.208-207-wyprawaHazdrubala.197p.Chr.-zwycięstwo Rzymu nadMacedonią.190-zwycięstwoRzymu nadMonarchiąSeleukidów.Pydna,21.6.168pChr.-ostateczny triumf nadMacedonią.146p.Chr.-ZwycięstwoRzymu nadKartaginą(naZachodzie)&nad Koryntem(Grecja).Iw.p.Chr.-powstanie państwaPartów.

IMPERIUM ROMANUM-termin określający całość terytorialną&adm.państwa rzymskiego.

II w. p.n.e. kryzys społeczno polityczny przyczyny:- gwałtowny rozwój terytorialny - urzędnicy nie radzili sobie z zarządzaniem - bezrobocieproletariusze - upadek warstwy rolników.

133 r. pne Tyberiusz Grakch reforma agrarna – przyznanie działek ziemi wszystkim bezrobotnym co miało służyć odrodzeniu armii nie powiodło się to z dwóch powodów - były to ziemie arystokratów - nie uwzględniała przemian jaki jakie dokonały się w społeczeństwie i ekonomice Rzymskiej.

122 p n e zabójstwo braci Gakch przez arystokratów Powstała armia zawodowa w miejsce obywatelskiej żołnierzom płacono żołd 133 – 27 r pne – rewolucja Rzymska w jej trakcie wszyscy wolni mieszkańcy otrzymali obywatelstwo Rzymskie było to jednak następstwo wojny ze sprzymierzeńcami (90-88) Federacja italska przestała istnieć a półwysep stał się państwem rzymskim Upadło również znaczenie senatu nie decydował senat ale wodzowie mający oparcie w armii/82 r. pne Lucjusz Korneliusz Sulla chciał on zwiększyć władzę senatu i ogłosł się dyktatorem lecz po jego śmierci w 78 r. większość jego ustaw cofnięto Gajusz Juliusz Cezar ogłosił się dyktatorem – dążył on do ograniczenia władzy senatu i dania należnego miejsca mieszkańcom prowincji.

15 marca 44 r pne arystokraci doprowadzili do jego zabójstwa, po jego śmierci znowu wojna domowa o spadek dyktatora aż do 30 r pne wygrał Gajusz Oktawiusz zwany Augustem Cesarstwo od 27 pne do 476 ne pryncypat do schyłku III w dominat – IV – VPryncypat: największy zasięg terytorialny podzielony został na prowincje około 50 zarządzali nimi namiestnicy Armia : z obywatelskiej z pospolitym ruszeniem ewoluowała na armię zawodową było jej dużo (bydła) Limes – zaopatrzona w system fortyfikacyjny granica państwa Legion = 6000 ludu obywatele Rzymu tylko czas służby 20 lat chyba że II w pne arystokracja poprztykała się z ekwitami

Powstanie Spartakusa 74 – 71 pne odnieśli kilka sukcesów ale zostali rozbici w 71 Póżniej Rzymianie przeszli na kolonat – oddawanie ziemi na użytkowanie dobrym dzierżawcom i musieli płacić czynsz 212 Karakall nadał wszystkim wolnym mieszkańcom Imperium Rzymskiego prawa obywatelskie Cesarz Dioklecjan (284-305) chciał wprowadzić tetrarchię – rządy czterech, ale nie wyszło, podzielił on prowincje z 50 – Okło 100. Jego panowanie rozpoczęło nową epokę – dominat zxa jego władania cesarz stał się dla ludu Bogiem i władcą wprowadził on wschodni rytuał charakteryzujący się przepychem Konstantyn Wielki był jego następcą skupił władzę nad całym państwem w swoich rękach i przeniósł stolicę z Rzymu do Konstantynopolu 395 cesarz Teodozjusz

Wielki (379 – 375) podzielił cesarstwo nja dwie cześci wschodnią i zachodnią podział ten okazał się trwały.

378 bitwa pod Adrianopolem armia Rzymska została całkowicie zniszczona.

410 germańskie plemiona pod Wizygotów pod wodzą Alaryka, Rzym został całkowicie splądrowany Przyczyny upadku cesarstwa zachodnio – Rzymskiego:- pogarszająca się z roku na rok sytuacja - zwiększający się napływ obcych plemion w granice państwa - barbaryzacja armii i kadry urzędniczej.

476 r. wódz germański Odoaker pozbawił władzy ostatniego cesarza Romulusa Augustylusa

Podobne prace

Do góry