Ocena brak

PNEUMATOLOGIA (pneumatyka)

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PNEUMATOLOGIA (pneumatyka) pneumatikós = mający naturę powietrza, duchowy + logos = słowo, nauka) nłc. pneumatologia; ang. pneumatology; fr. pneumatologie; nm. Pneumatologie

  1. Nauka o duszy ludzkiej, w szczególno­ści o duszy wegetatywnej i zmysłowej. Ter­min ten używany był przed pojawieniem się nazwy „psychologia", a także przez pewien czas po jej upowszechnieniu się (w XVin w.) na określenie całej problematyki psycho­logicznej lub jakiegoś działu psychologii (np. u I. Kanta Pneumatologie to tyle, co psy­chologia metafizyczna, zajmująca się duszą jako substancją duchową, a Pneumatism to substancjalistyczny spirytualizm).

  2. Dział metafizyki szczegółowej, wcho­dzący częściowo w zakres teologii, zajmu­jący się spekulatywnym poznaniem by­tów duchowych, w tym także ludzkiej du­szy (wg J. d'Alemberta).

  3. Nauka o duchach — aniołach, demo­nach, duszach ludzkich oddzielonych od ciała — z wyłączeniem duszy związanej aktualnie z ludzkim ciałem.

  4. teol. Nauka o Duchu Świętym.

 

PNEUMATYKA (gr. pneumatikós = mają­cy naturę powietrza, duchowy) ang. pneu­matics; fr. la pneumatique; nm. Pneumatik syn.^ Pneumatologia.

Podobne prace

Do góry