Ocena brak

PLURALIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PLURALIZM (łc. pluralis = mnogi) ang. pluralism; fr. pluralisme; nm. Pluralismus

Przeciwstawne —> monizmowi stanowi­sko metafizyczne (niekiedy kosmologicz­ne, epistemologiczne), według którego rzeczywistość nie daje się sprowadzić do jakiejś jednej zasady konstytutywnej, jak­kolwiek istniejące w niej wielorakie byty z racji swej niesamoistności wymagają wytłumaczenia przez właśnie jedną zew­nętrzną przyczynę sprawczą ich istnienia, tak jak to jest w —> kreacjonizmie (1), a nawet tłumaczone bywają przez dwie zasa­dy rządzące światem, jak w ^ manichei­zmie /2/). Według pluralizmu metafizy­cznego byty są odrębne jedne od drugich (—> odrębność), wielorakie (—> wielość) i analogiczne (—> analogia /II-IB/), nie bę­dąc przy tym przejawami czy sposobami bytowarua jakiejś jednej substancji. Klasy­czną wykładnią tego stanowiska jest filo­zofia bytu w wersji arystotelesowsko-tomistycznej. Szczególną odmianą plurali­zmu jest -^ dualizm (1). Wśród typowych przedstawicieli pluralizmu w filozofii no­wożytnej można wymienić m. in. G. W. Leibniza, J. F. Herbarta, W. Jamesa, F. C. S. Schillera.

Podobne prace

Do góry