Ocena brak

Platformy wydobywcze ropy naftowej

Autor /Pasyw Dodano /31.01.2012

Bogate złoża ropy zalegają także pod dnem mor­skim. W celu ich eksploatacji wznosi się specjal­ne platformy wiertnicze. Wiercenie za ropą w dnie morza jest znacznie kosztowniejsze i o wiele bar­dziej ryzykowne od wierceń na lądzie. Oczywiście procesy wydobycia są identyczne, lecz należy zbu­dować bardzo kosztowną platformę, na której trzeba stworzyć odpowiednie warunki bytowania dla obsługi. Pracownikom należy, na czas pobytu na morzu, zapewnić mieszkanie, posiłki, rozrywki, pranie, opiekę medyczną i wiele innych niezbęd­nych na co dzień rzeczy.
Pierwszych odwiertów na morzu dokonywano ze specjalnie przebudowanych statków. Pojawiały się jednak problemy z utrzymaniem statku w dok­ładnie takiej samej pozycji nad otworem, szcze­gólnie w czasie sztormów. Obecnie większości wierceń podmorskich dokonuje się z platform wiertniczych. Budowa takiej typowej platformy trwa dziś około dwóch lat.
Na płytkiej wodzie, do około 30 metrów głębo­kości, platformy buduje się od podstaw na dnie. Do 90 metrów głębokości używa się platform, holo­wanych na miejsce wiercenia. Gdy taka platforma znajduje się już na miejscu, opuszcza się w dół jej „nogi", aż spoczną na dnie. Następnie platformę podnosi się na nich do góry, aż znajdzie się dosta­tecznie wysoko ponad powierzchnią wody.
Nogi platform wpółzanurzonych, odpowiednich na głębokie akweny, spoczywają na unoszących je zanurzonych pływakach. Platformy są utrzymy­wane w miejscu przez systemy wielu kotwic. Naj­bardziej zaawansowany technologicznie sposób utrzymania takiej platformy w miejscu polega na dynamicznym sterowaniu jej położeniem w zależ­ności od warunków zewnętrznych. Umieszczony na dnie nadajnik wysyła sygnały, które umożli­wiają precyzyjne oznaczenie położenia platformy. Gdy zaczyna ona dryfować w którąkolwiek stro­nę, uruchamiane są silniki napędzające śruby i plat­forma wraca na właściwe miejsce.

Podobne prace

Do góry