Ocena brak

Pismo święte i tradycja

Autor /Czcirad Dodano /01.12.2012

Stosunek zachodzący między spisanym i natchnionym Słowem Boga z szerszą rzeczywistością Kościoła, która się nam jawi “w nauce, życiu i kulcie” i przekazuje “wszystkim pokole-niom to wszystko, czym on jest, i to, w co wierzy” (DV 8). Przeciw zasadzie zwolenników reformacji sola Scriptura (łac. “tylko Pismo Święte”), Sobór Trydencki (1545-1563) nauczał, że “Dobra Nowina” jest “źródłem wszystkich zbawczych prawd i normą postępowania”. Zawiera się ona nie tylko w “księ-gach spisanych”, ale także w “nie spisanych tradycjach, które do nas dotarły” (DH 1501; ND 210).

Sobór mówił wprawdzie o jednym źródle (“Dobra Nowina”), jego nauka jednak wielu katolików skłoniła do opracowania teorii dwóch źródeł, według której niektóre prawdy objawione mogą się zawierać w tradycji, ale nie w Piśmie Świętym Sobór Watykański II uważał, że objawienie jest przede wszystkim żywym przekazaniem się samego Boga (DV 2-6) a nie tylko zespołem objawionych twierdzeń “zawartych" w Piśmie Świętym lub w innych źródłach.

Sobór położył nacisk raczej na rozwój jednej (pojedynczej!) tra-dycji niż poszczególnych tradycji (czyli nauczania lub praktyk w poszczególnych Kościołach), zwrócił też uwagę na sposób, w jaki Tradycja i Pismo Święte są jednolite co do pochodzenia (=objawienie), funk-cji i celu (DV 9), a mówiąc tylko o Piśmie Świętym jako o Słowie Bożym, uznawał rolę tradycji w wyjaśnianiu i aktualizowaniu objawienia (DV 8). Dokumenty soborowe na temat ekumenizmu (UR 14-17) oraz Kościołów wschodnich (OE 5-6) wyrażają sposób w jaki Tradycja (duża litera) jest przekazywana poprzez tradycję (mała litera).

Dzięki odbytemu w roku 1963 posiedzeniu Komisji Wiary i Ustroju Światowej Rady Kościołów i wpływowi Ivesa Congara (1904-1995) Gerharda Ebelinga (ur. 1912), Hansa Georga Gadamera (ur. 1900) i innych coraz więcej protestantów zaczęło przyjmować, że niemożliwe jest odwoływanie się do samego tylko Pisma Świętego. Tradycja jest istotnym środkiem umożliwiającym zrozumienie objawienia, natomiast Pismo Święte odgrywa szczególną rolę w osądzaniu i reformowaniu Tradycji.

Zob. Biblia, Duch Święty, luteranizm, protestanci, reformacja, Słowo Boże, sola scriptura, tra-dycja, urząd nauczycielski Kościoła, wystarczalność Pisma Świętego.

Podobne prace

Do góry