Ocena brak

Pisma procesowe w postępowaniu sądowym

Autor /Dzixon Dodano /31.01.2007

PISMA PROCESOWE W POSTĘPOWANIU SADOWYM

Pisma procesowe są sporządzane przez strony, bądź w ich imieniu przez pełnomocników procesowych, przedstawicieli ustawowych, opiekunów, kuratorów, a obejmują wnioski i oświadczenia stron składane poza rozprawą. Wymogiem formalnym w wielu sprawach jest złożenie pisma procesowego na urzędowym formularzu lub na elektronicznych nośnikach informatycznych.

Każde pismo procesowe powinno zawierać:
- oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
- oznaczenie rodzaju pisma;
- osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
- podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
- wymienienie załączników.
Pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sporu, pisma zaś dalsze - sygnaturę akt. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa. Za stronę, która nie może się podpisać, podpisuje pismo osoba przez nią upoważniona, z wymienieniem przyczyny, dla której strona sama się nie podpisała.

W każdym piśmie należy podać wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna (miedzy innymi powyżej określonej wartości przedmiotu sporu sądem właściwym do rozpoznania sprawy jest sąd okręgowy, ten sam sąd jest również właściwy w celu rozpoznania i orzekania w sprawach o rozwód, tak, więc przepisy ogólne maja wszędzie tam zastosowanie gdzie w tej materii nic nie mówią przepisy szczególne).

Bardzo często się zdarza, że wiele osób nie zna lub nie rozumie przepisów formalnych związanych z procedurą sądową. Odrzucenia ich pism przez organ rozpoznający, traktują jako przejaw niesprawiedliwości. Sądy działają zgodnie z prawem i w granicach prawa. Czyli nie wszystko można zaskarżyć, a jeżeli istnieje taka możliwość to trzeba wiedzieć, jakimi środkami należy się posłużyć, i co wówczas jest istotą tego zaskarżenia, czynnik formalny czy materialny (dotyczący prawidłowości przepisów postępowania w danej sprawie albo rozstrzygniecie merytoryczne danej sprawy). Niejednokrotnie są takie sytuacje, że po stronie skarżącego jest słuszna racja w danej sprawie, ale środek zaskarżenia, jaki przedstawił organowi rozpoznającemu złożył po terminie i został odrzucony przez ten organ z braku zachowania ustawowych terminów.

Podobne prace

Do góry