Ocena brak

PISARZ

Autor /Ksenofont Dodano /10.04.2012

Literat, autor; hist. urzędnik miejski, gminny, kancelaryjny, sekretarz; dawn. kopista, przepisy wacz, skryba.

Pisarz a. sekretarz kamery, dawn. urzędnik na dworze królewskim pilnujący sygnetu (pieczęci osobistej) króla.

Pisarz dekretowy koronny i litewski dawn. zasiadający w sądach odbywanych przez króla. Pisarz miejski, grodzki, radziecki dawn. notariusz miejski. Pisarz mniejszy dawn. zwyczajny pisarz przy komisji wojskowej.

Pisarz polny od XVI w. w Koronie i na Litwie - wyższy urzędnik adm. wojsk, prowadzący rachunkowość wojsk zaciężnych, ich ewidencje, zajmujący się zaopatrzeniem, wypłatą żołdu, dokonujący popisu chorągwi, lustracji załóg w twierdzach i garnizonach, biorący także udział w wyprawach wojennych.

Pisarz prowentowy dawn. oficjalista (urzędnik prywatny) prowadzący kontrolę prowentów (dochodów, zysków, intraty) ze zboża, okowity, bydła itd. w majątku ziemskim, prowadzący księgi gospodarcze i dozorujący robotników w polu i na gumnie; ekonom.

Pisarz publiczny człowiek zajmujący się zawodowo pisaniem listów, podań, próśb, wypełnianiem formularzy urzędowych dla osób niepiśmiennych.

Pisarz sądowy w dawnej Polsce miejski, grodzki a. ziemski, członek sądu ziemskiego. Pisarz skarbowy koronny i litewski, w dawn. Polsce wysoki urzędnik królewski sprawujący służbę wydziału skarbowego przy królu i podskarbich.

Pisarz wielki koronny i litewski, w dawnej Polsce wysoki urzędnik królewski, dygnitarz przy boku króla i kanclerza, radca stały w sądzie asesorskim. Pisarz ziemski w dawnej Polsce - urzędnik w sądzie ziemskim wyrokujący wraz z sędzią i podsędkiem.

Do góry