Ocena brak

Piotrków Trybunalski

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

tym niewielkim mia­steczku na granicy Wiel­kopolski i Kujaw wzno­szą się obok siebie dwie budowle romańskie: rotunda sw. Prokopa i kościół Norbertanek pod wezwa­niem Świętej Trójcy. Ten ostatni przebudowano w XVIII wieku w stylu barokowym, co spowodo­wało zatarcie wielu pierwotnych, średniowiecznych elementów wy­stroju Po kilkuset latach wydobyto je na światło dzienne w dość nie­zwykłych okolicznościach. Ostrzał artyleryjski prowadzony w ostat­nich miesiącach II wojny świato­wej wyrządził tak duze szkody, ze trzeba było podjąć prace konser­watorskie Z popękanych baroko­wych kolumn zdjęto starą zapra­wę murarską, odsłaniając wewnątrz nich świetnie zachowane kolumny romańskie. Dwie pierwsze pokry­wa niezwykła, stanowiąca unikat w skali europejskiej, dekoraqa figuralna. Przedstawia ona perso­nifikacje cnót i przywar. Na kolumnie południowej (po prawej stro­nie) rozpoznano m.in postacie symbolizujące: Sprawiedliwość (z wagą w ręku), Roztropność (z książką), Pokorę (z rękami skrzy­żowanymi na piersiach), Wiarę (z krzyżem). Na północnej (po lewej stronie) udało się zidentyfikować m.in. wyobrażenia: Gniewu (ko­bieta szarpiąca się za włosy), Zabójstwa (z mieczem), Zawiści (z wężem), Rozpusty (naga postać, zjawisko wyjątkowe w sztuce tej epoki). W sumie na każdej kolumnie występuje 18 figur wyku­tych w piaskowcu, pogrupowanych po sześć. Jest to najwspanial­szy przykład rzeźby romańskiej w Polsce. Wybitny poziom arty­styczny i głęboka treść teologiczno-moralna tego dzieła wymow­nie świadczą o szerokich horyzontach pomysłodawcy, być może którejś z ksieni norbertanek. Tb również dowód na to, że sztuka wczesnego średniowiecza na naszych ziemiach me była bynaj­mniej tylko słabym echem sztuki europejskiej.

Oranitowa rotunda św. Prokopa z oryginalnym sklepieniem jest jednym z naj­lepiej zachowanych kościołów romańskich w Polsce.

Podobne prace

Do góry