Ocena brak

Piłka bramkowa

Autor /adolftoja Dodano /09.01.2013

piłka bramkowa; gra zespołowa dla niewidomych (-» grupa startowa in­walidów I) z udziałem dwóch drużyn po czterech zawodników, w tym je­den rezerwowy. W czasie gry na bo­isku przebywa po 3 zawodników. Za­wodnik z resztą widzenia zakłada specjalne osłony z nieprzepuszczalne­go materiału. Zmiany zawodników w czasie gry dowolne. Czas trwania gry 2x5 min. Boisko: prostokąt o utwardzonej nawierzchni, wymia­rach 16 x 7 m, mierzonych od wew­nętrznych brzegów linii ograniczającej boisko, wykonanej taśmą szerokości 5 cm wyczuwalną dotykiem. Dłuższe linie boiska są liniami bocznymi, krót­sze — końcowymi lub bramkowymi. Pomiędzy środkowymi punktami linii bocznych znajduje się linia środkowa przecinająca boisko. Od niej z obu stron boiska znajduje się strefa rzu­tów oddalona od linii środkowej o 2 m. Nad obu liniami oraz linią środkową na wysokości 40 cm za­wieszone są taśmy białego koloru szerokości 1.5 cm, umocowane po obu końcach na stojakach znajdujących się 1 m poza linią boczną boiska. Na taśmach, w trzech miejscach w rów­nych od siebie odległościach, zawie­szone są dzwoneczki. Na przeciwle­głych końcach boiska znajdują się bramki o szerokości 7 m (szerokość całego boiska) i 1,30 m wysokości. Przed każdą z bramek rozłożone są 3 materace o wymiarach: długość 2,33 m, szerokość 1 m, grubość 5 cm. Środkowy materac (bramkarza) odda­lony jest od linii bramkowej o 20 cm, a pozostałe dwa o 1,20 m; oba skraj­ne materace przylegają swymi krótszy­mi bokami do linii bocznej boiska, a narożnikami drugiej strony stykają się z materacem bramkarza. Ogólne zasady gry. Do gry używa się spec­jalnej piłki o wadze 600 do 650 g, wewnątrz której znajdują się dzwo­neczki orientujące zawodników o ru­chach piłki. O wyborze pola i wyzna­czeniu drużyny rozpoczynającej grę decyduje losowanie. Gra jest prowa­dzona przez głównego sędziego i dwóch sędziów liniowych, kontrolują­cych trafienia. Bramkarz i obrońcy znajdują się na materacach w pozycji wyczekującej na przyjęcie piłki. Zes­pół mający piłkę wykonuje rzut na bramkę przeciwnika w czasie nie dłuższym niż 10 s, zawodnik do 5 s. Rzut powinien być oddany tak nisko, aby piłka przechodząc pod taśmami nie dotknęła ich, a zetknięcie piłki z podłożem nastąpiło przed strefą rzu­tów przeciwnika. Rzuty wykonuje się z materaca, ewentualnie z innego miejsca, ale w kontakcie z matera­cem; nie jest dozwolone oddawanie rzutu z jednoczesnym padem na pod­łogę. Rzut może być broniony w róż­nych pozycjach, z wyjątkiem leżenia. Po skutecznej obronie przed oddaniem rzutu na bramkę przeciwnika wyma­gane jest dwukrotne podanie piłki pomiędzy zawodnikami tej samej dru­żyny. Rzuty mogą być wykonane przez każdego zawodnika; zawodnik może oddać tylko trzy następujące po sobie rzuty. Wykonującemu rzut przysługu­je prawo zorientowania się, na pod­stawie głosów ze strony przeciwnej, o kierunku zamierzonego rzutu. Bram­ka uznana jest wówczas, gdy piłka całym swoim obwodem znajdzie się poza linią bramkową.

Podobne prace

Do góry