Ocena brak

Pierwsze czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu i na posiedzeniu komisji sejmowych

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Pierwsze czytanie przeprowadza się na posiedzeniu Sejmu lub komisji. Obowiązkowe pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu dotyczy projektów ustaw: o zmianie konstytucji, budżetowych, podatkowych, dotyczących wyborów prezydenta, Sejmu, Senatu oraz organów samorządu terytorialnego. Pierwsze czytanie może odbyć się nie wcześniej niż 7 dnia od doręczenia posłom druku projektu, chyba że Sejm lub komisja postanowią inaczej. W sytuacji gdy pierwsze czytanie ma miejsce na posiedzeniu sejmu to ogranicza się głównie do:

- uzasadnienia projektu przez ustawodawcę

- debaty w sprawie ogólnych zasad projektów

- pytań posłów i odpowiedzi wnioskodawcy.

Pierwsze czytanie na posiedzeniu sejmu może zakończyć się przegłosowaniem wniosku o odrzucenie projektu w całości lub też skierowaniem do komisji. O ile nie wystąpi ta 2-a sytuacja co do dalszych prac nad projektem będą miały zastosowanie te same przepisy regulaminowe które określają procedurę postępowania przewidzianą dla projektów kierowanych bezpośrednio w pierwszym czytaniu kierowaną do właściwych komisji sejmowych.

Pierwsze czytanie komisji ma na celu nie tylko rozpatrzenie ogólnych zasad projektu ustawy lecz także regulacji szczegółowych. O posiedzeniu komisji na którym odbywać się ma pierwsze czytanie zawiadamia się wszystkich posłów każdy poseł może wziąć w nim udział oraz napisać pisemnie uwagi lub propozycje poprawek. Komisje do których został skierowany do rozpatrzenia projekt ustawy obradują nad nim wspólnie. Do szczegółowego rozpatrzenia projektu komisje mogą także powołać komisję która następnie przedstawia komisjom sprawozdanie o rozpatrzonym projekcie. Podczas posiedzeń tych organów mogą być również wysłuchiwane opinie zaproszonych ekspertów. Komisje do których został skierowany projekt przedstawiają sejmowi wspólne sprawozdanie: w nim mogą komisje przedstawić projekt:

- przyjęcie projektu bez poprawek

- przyjęcie projektu z określonymi z poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu

- odrzucenie projektu

Podobne prace

Do góry