Ocena brak

Pierwsi mistrzowie paryscy - Filip Kanclerz

Autor /Faustyna Dodano /03.01.2013

Filip ( t 1236 r.) od 1218 r. był kanclerzem Uniwersytetu Paryskiego i w czasiesprawowania tego urzędu wziął udział w strajku uniwersyteckim w latach1229-1230. Napisał Summa de bono. P u n k t em wyjścia jego rozważań był probl em transcendentaliów oraz analiza różnych typów dóbr. Summa de bono zawieraponadto pierwszy traktat o synderezie. Ciekawą częścią Summy są poświęconeczłowiekowi fragmenty, w których znajdujemy następujące tezy: jednośćcompositum, jedność formy substancjalnej, identyczność władz z duszą. WedługFilipa w jestestwach czysto duchowych ma miejsce połączenie quodest z quo est,mające swój pierwowzór w Boecjuszowym odróżnieniu quodest i esse.

Złożenia są różne: j e d n o materii i formy, rozważanie go należy do filozofiiprzyrody, oraz drugie złożenie tego, «co jest», i tego, «dzięki czemucoś jest»; t ym złożeniem zajmuje się metafizyka, a nie filozofia przyrody.

Diversae sunt compositiones: una, quae est ex materia et forma, cuiusconsideratio pertinet ad naturam; alia, quae est eius, «quod est», et id,«quo est»; et haec non ad naturalem, sed ad metaphysicum.

Inteligencja [tzn. byt czysto duchowy] jest parą tego, «co jest», i «dziękiczemu jest».

Intelligentia est binarius eius, «quod est», et «quo e s t » .

Filip pozostawał pod wpływem Arystotelesa, zwłaszcza Etyki nikomachejskiej,Bernarda, Anzelma, Wilhelma z Auxerre, wspominał o Awerroesie. Jegowpływ objął natomiast Jana z la Rochelle, Aleksandra z Hales i św. Alberta Wielkiego.

Podobne prace

Do góry