Ocena brak

Pierwiastki

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Każdą substancję, której wszystkie atomy posia­dają tę samą ilość protonów, nazywamy pier­wiastkiem. Liczbę protonów nazywamy liczbą atomową pierwiastka.
Istnieją 92 naturalne pierwiastki, zbudowane z atomów zawierających od 1 do 92 protonów. W urządzeniu zwanym akceleratorem cząstek można wyprodukować dodatkowo kilka sztucz­nych pierwiastków, których atomy charakteryzu­ją się jeszcze większą liczbą protonów. Do natu­ralnych pierwiastków należą między innymi żelazo, rtęć i wodór.
Wiele substancji składa się z atomów połączo­nych w grupy zwane cząsteczkami. Na przykład gaz wodorowy zawiera cząsteczki, z których każda jest połączeniem dwóch atomów wodoru. Jednak częściej cząsteczki substancji składają się z atomów różnych pierwiastków. Takie substan­cje nazywamy związkami chemicznymi. Na przy­kład woda jest związkiem chemicznym, której cząsteczki zbudowane są z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu. Wiele cząsteczek zawiera znacznie większą liczbę atomów, jak chociażby niektóre cząsteczki białka znajdujące­go się w żywych organizmach, które są złożoną strukturą, składającą się z tysięcy atomów.
Niektóre naturalne pierwiastki występują w przyrodzie tylko w związkach chemicznych. Na przykład sód jest metalem, który tak łatwo łączy się z innymi pierwiastkami, że nie sposób znaleźć go w formie czystej. Występuje powszechnie w połączeniu z chlorem, jako chlorek sodowy - czyli sól kuchenna. Często jest ekstra­howany z soli i używany do wytwarzania innych związków chemicznych.

Podobne prace

Do góry