Ocena brak

Pieniądz i system bankowy- pojęcia

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

praca w formacie pdf Pieniądz i system bankowy- pojęcia

Transkrypt

Pieniądz i system bankowy – pojęcia
Baza monetarna M0
Pieniądz
Środek wymiany
Barter
Podwójna zbieżność zapotrzebowania
Gospodarka towarowo-pieniężna
Jednostka obrachunkowa
Środek tezauryzacji
Siła nabywcza
Pieniądz kruszcowy, towarowy,
papierowy, symboliczny,
bezgotówkowy

Wkłady (depozyty), kredyt kupiecki i
pieniężny

Mnożnik kreacji pieniądza
mKP = M/B à mKP · B = M

Gotówka w obiegu

Gotówka w bankach
Pokazuje, ile można wykreować
pieniądza z jednostki bazy
monetarnej.

Czek
Niby-pieniądz (quasi-pieniądz)
Panika finansowa
Wkłady na żądanie

Kredyt obrotowy i inwestycyjny
System clearingowy (rozrachunkowy)

Podaż pieniądza M1

Stopa rezerw obowiązkowych
Mnożnik kreacji pieniądza

Pośrednik finansowy

Stopa ubytku gotówki z systemu
bankowego (zamierzona stopa
gotówka/wkłady a vista sektora
pozabankowego)

Bank centralny i banki komercyjne

Stopa całkowitych rezerw banków

System finansowy

Współczynnik kreacji depozytów

Płynność

Poziom mnożnika rośnie, gdy:
• Spada stopa rezerw (gotówka/wkłady) w bankach (cb )
• Spada stosunek gotówka w obiegu/wkłady w bankach (cp)

mKP

=

M 0 = C + D = cp + 1
B C + R cb + cp

C – gotówka w obiegu
D – depozyty
cb – zamierzona stopa rezerw gotówkowych banków
cp – zamierzona stopa gotówka/wkłady a vista ludności (C = cpD)
R – rezerwy w banku (R = cb D)

RG
Ro ,

Miary pieniądza (agregaty) M0 (baza
monetarna), M1, M2, M3

Możliwości kreacji depozytów przez pojedynczy BK =

Miary pieniądza

Gdzie:
RG to rezerwy gotówkowe banku,
Ro stopa rezerwy obowiązkowej.
(jeśli BK ma 100 j. gotówki, a Ro wynosi 10%, to może wykreować 1 000 j. depozytów)

WKD =

M0 = gotówka trzymana przez obywateli + gotówka w bankach = baza monetarna
M1 = gotówka trzymana przez obywateli + wkłady na żądanie

1
Ro

D=

Współczynnik kreacji depozytów

Pokazuje, ile pieniądza może wykreować system bankowy z depozytów (D).

M2 = M1 + wkłady krótkoterminowe
M3 = M2 + depozyty długoterminowe

M = D ⋅WKD =

D
Ro

(Jeśli depozyty wynoszą 1000 j., to cały system może stworzyć 10 000 j.)

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

Jeśli wkłady w BK wynoszą 2000 j., a współczynnik kreacji depozytów kdp=5, to kreacja
depozytów w całym systemie bankowym jest równa:
a) 1 000
b) 4 000

c) 05 000
d) 10 000

Jeśli wkłady w BK wynoszą 500 000 j., a stopa rezerw obowiązkowych sytemu bankowego =
10%, to całkowita kreacja pieniądza przez system bankowy wynosi:
a) 050 000
b) 450 000

c) 4 500 000
d) 5 000 000

W polskich warunkach przeniesienie 500 zł z rachunku a vista na rachunek terminowy:
a) ↑ M1 i M2
b) ↓ M1 i ↑M2

c) ↓ M1 i nie ma wpływu na M2
d) ↓ M1 i M2

Załóżmy, że BC ustala stopę rezerw obowiązkowych dla BK równą 100%, to oznacza, że:
a) BC całkowicie kontroluje podaż pieniądza
b) współczynnik kreacji depozytów = 0

c) mnożnik pieniężny = 0
d) żadna odpowiedź nie jest dobra

Gospodarka kraju X posiada 2000 banknotów jednodolarowych. Jak jest podaż pieniądza, gdy:
• Jeśli ludzie trzymają wszystkie pieniądze w formie banknotów,
• Jeśli ludzie trzymają wszystkie pieniądze w formie wkładów na żądanie, a banki
utrzymują 100% rezerwy,
• Jeśli ludzie trzymają połowę pieniędzy w formie wkładów na żądanie, a połowę w formie
gotówki, a banki utrzymują 100% rezerwy,
• Jeśli ludzie trzymają wszystkie pieniądze w formie wkładów a vista, a banki utrzymują
stopę rezerw równą 10%,
• Jeśli ludzie trzymają połowę pieniędzy w gotówce, a połowę w formie wkładów a vista,
a banki utrzymują stopę rezerw równą 10%?

Które z wymienionych warunków są nieodzownym wymogiem istnienia pieniądza?
a) oparcie pieniądza na metalu szlachetnym
b) uznanie przez państwo za prawnie obowiązujący środek płatniczy
c) powszechna akceptacja pieniądza jako środka wymiany
d) zachowanie wartości na przyszłe transakcje.

Stopa rezerw obowiązkowych = 20%, w BK złożono wkład gotówkowy 1000 j., w związku z
tym bank będzie mógł udzielić kredytu maksymalnie w wysokości:
a) 200 j.
b) 800 j.

c) 1 000 j.
d) 2 000 j.

Aktualne rezerwy BK = 9 000 j., a depozyty 30 000 j.; jeśli rezerwy obowiązkowe stanowią
20% depozytów, to rezerwy dobrowolne wynoszą:
a) 3 000
b) 6 000

c) 07 500
d) 09 000

Depozyty w BK wynoszą 100 000 j., rezerwy całkowite 37 000, zaś stopa rezerw
obowiązkowych 25%. BK może zwiększyć akcję kredytową maksymalnie o …….., zaś cały
system bankowy o …….. .
a) 12 000 i 48 000 j.
b) 15 000 i 50 000 j.

c) 12 000 i 67 000 j.
d) 17 000 i 67 000 j.

W Hipotencji funkcjonuje 5 banków komercyjnych. Do pierwszego z nich (Bank I) wpłacono
5000 jednostek pieniężnych (j.p.) jako wkład na żądanie. Stopa rezerw obowiązkowych R
wynosi 10 %, natomiast środki pieniężne z udzielonych kredytów są lokowane w kolejnych
bankach. Uzupełnij tabelę. Ile pieniądza wykreuje cały system bankowy?
Banki
Bank I
Bank III
Bank III
Bank IV
Bank V

Depozyty

Kredyty

5000
4500,00
4050,00
3645,00
3280,50

4500,00
4050,00
3645,00
3280,50
2952,45

Rezerwy
obowiązkowe
500,00
450,00
405,00
364,50
328,05

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

Oceń stopień płynności i prawdopodobną zyskowność każdego z poniższych aktywów:
a) gotówka
d) weksle
b) akcje
e) złoto
c) obligacje
Wyobraźmy sobie, że w pewnej gospodarce są 4 dobra A, B, C, i D. Ile cen funkcjonuje w tej
gospodarce, gdy ma ona charakter naturalny (barterowy) i towarowo-pieniężny?

Jeśli nominalna stopa procentowa r = 25%, a obligacja ma przynieść posiadaczowi roczny
dochód równy 10 jednostek, to ile wynosi cena obligacji?

Banki komercyjne utrzymują rezerwy gotówkowe w wysokości 5% stanu zgromadzonych
wkładów (cb). Klienci banków trzymają w gotówce zasoby pieniężne równe ¼ ich wkładów w
bankach (cp ). Zasób pieniądza wielkiej mocy w gospodarce wynosi 12 mld USD.
a) oblicz mnożnik kreacji pieniądza i podaż pieniądza?
b) załóżmy, że banki dochodzą do wniosku, iż mogą utrzymywać rezerwy gotówki na
poziomie 4% wkładów. Oblicz nową wartość mnożnika i podaży pieniądza.
c) Załóżmy, że banki nadal utrzymują stopę rezerw gotówkowych na poziomie 5%
wkładów, ale klienci zwiększają swe zasoby gotówkowe do poziomu 30% wkładów w
bankach. Oblicz mnożnik i podaż pieniądza.

Załóżmy, że banki utrzymują stopę rezerw gotówkowych na poziomie 12,5%
a) jeśli w jednym z banków zostaje złożony wkład gotówkowy w wysokości 1000 USD, to
na jaką kwotę ten bank będzie mógł otworzyć dodatkowe wkłady dla klientów?
b) Jak zmieniłaby się sytuacja, gdyby stopa rezerw wynosiła tylko 10%?
c) Kiedy bank mógłby się zdecydować na utrzymywanie wyższej niż wymaganej przez BC
stopy rezerw?

W jaki sposób BC mógłby zmieniać podaż pieniądza?
Czy państwo będąc odpowiedzialne za druk pieniędzy wie zawsze dokładnie, jak jest podaż
pieniądza?
Czy na podstawie obserwacji kogoś, kto kupuje tabletki miętowe (białe krążki) w zamian za
monety (srebrne krążki) mógłbyś powiedzieć, który z tych krążków jest pieniądzem?
Podaj przykłady z historii Polski, gdy pieniądz gorzej niż dziś spełniał swe funkcje.
Czy do kreacji pieniądza przez bank dochodzi w momencie przyjęcia depozytu?
Z pewnego punktu widzenia banki pełnią podobna funkcję do giełdy papierów wartościowych.
O jaką funkcję chodzi?
Podaj przykład świadczący, że niepodzielność dóbr utrudnia wymianę.
Na czym polega prawo Kopernika-Greshama?

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

Podobne prace

Do góry