Ocena brak

Piecza nad majątkiem dziecka jako element władzy rodzicielskiej

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Podstawową postacią ochrony interesów majątkowych dziecka jest zarząd jego majątkiem. W ramach tego zarządu rodzice dokonują:

 - czynności faktycznych np. naprawy, remonty budynku

- czynności prawnych np. kupno-sprzedaż

- czynności w postępowaniu przed sądami lub innymi organami państwowymi lub samorządowymi związanych z realizacją zarządu

Majątek, którym zarządzają rodzice, składa się z ruchomości lub nieruchomości, kapitału itd. jaki dziecko otrzymało wskutek darowizny, dziedziczenia, odszkodowania, z tytułu należnych alimentów. Rodzice nie mogą się zrzec zarządu ani przenieść go na inne osoby.

Sposób sprawowania zarządu– oboje rodzice są uprawnieni do sprawowania zarządu, wymaga się od nich tylko przeciętnej staranności i nie stawia się im wysokich wymagań np. dążenia do pomnażania majątku.

  1. zwykły zarząd – sprawują go rodzice dziecka samodzielnie, nie podlega kontroli sądu. Dotyczy on zwykłego korzystania z rzeczy, ma na celu utrzymanie poszczególnych przedmiotów w stanie niepogorszonym -> chodzi o bieżące zarządzanie majątkiem.

  2. Czynności przekraczające zwykły zarząd – dla ich dokonania potrzebna jest zgoda sądu opiekuńczego. Dotyczą one rozporządzania majątkiem dziecka. Do czynności przekraczających zwykły zarząd zalicza się także czynności przekraczające podejmowane w postępowaniu sądowym w imieniu dziecka np. zawarcie ugody. Oboje rodzice mają takie same uprawnienia w zakresie zarządu majątkiem dziecka i każde z nich może działać samodzielnie.

Wyłączenie z zarządu – z zarządu majątkiem dziecka wyłączone są przedmioty należące do dziecka, przedmioty oddane mu do swobodnego użytku, jego zarobki, roszczenia i zobowiązania wynikające z samodzielnie zawartej umowy o pracę itp. Rodzice sprawują jednak pieczę nad osobą dziecka, kierują nim przy korzystaniu z wymienionych składników majątkowych.

Podobne prace

Do góry