Ocena brak

PETITIO PRINCIPII

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PETITIO PRINCIPII (łc. żądanie początku, punktu wyjścia) gr. to eks arches, to en ar che aitew lub aiteisthai (Arystoteles, Analityki pierwsze, 40 b 30--33); ang. begging the question; fr. petition de principe; nm. Petitio principii

metod. Błąd polegający na niespełnieniu pewnych warunków poprawności —> wnio­skowania; może to być mianowicie:

  1. syn.—> błędne koło (2) w dowodzeniu, występujące wówczas, gdy jedna z prze­słanek jest bądź identyczna z wnioskiem, bądź została uzasadniona za pomocą prze­słanek, wśród których występował wnio­sek, bądź też jedną z przesłanek można uzasadnić tylko na podstawie wniosku;

  2. błąd spowodowany przyjęciem jako przesłanki — zdania bezpodstawnie uzna­nego za prawdziwe (nieracjonalna —> asercja /1 /), tzn. zdania, które samo wymaga dowiedzenia,

U Arystotelesa i w logice tradycyjnej pe­titio principii zalicza się do tzw. sofizmatów pozajęzykowych {extra dictionem), zwa­nych myślowymi.

Podobne prace

Do góry