Ocena brak

Pestycydy

Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013

Subst. syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane gł. doochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych,a także do niszczenia żywych organizmów,uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich, mieszkalnych, szpitalnych imagazynach.

Działanie p. nie ogranicza siętylko do organizmów szkodliwych, ale niszcząone także wszystkie organizmy (pożyteczne)bytujące na danym obszarze. W niektórychprzypadkach może nastąpić przerwanie łańcuchapokarmowego dla wrogów naturalnychszkodnika. W efekcie po zabiegu najpierwnastępuje silne zniszczenie szkodnika.

Gatunki pożyteczne i drapieżne giną z powodu brakupokarmu lub opuszczają pole. W następstwiepole zasiedlane jest przez nowy gat. szkodnika,który na danym polu przeważnie nie mawrogów naturalnych i w bardzo szybkim czasiedochodzi do jego gradacji. W wyniku znoszeniapestycydów przez wiatr lub spłukiwania ich przez ulewne deszcze dochodzi do skażeniazbiorników i cieków wodnych. W końcowymefekcie p. trafiają do gleby.

Zmiany,jakie zachodzą w glebie są długotrwałe i małozauważalne. Jednak wiadomo, że p. mogąpowodować zmiany w powiązaniach międzyelementami biotycznymi gleby. Zmiany temogą wpływać na wys. i jakość plonu. Innymujemnym skutkiem masowego stosowania p.jest uodpornienie się agrofagów na trucizny.Prawdopodobieństwo wytwarzania się odpornościjest tym większe, im częściej stosuje siędany preparat oraz im więcej odpornych osobnikówznajduje się początkowo w populacji.

Aby temu przeciwdziałać należy: przemienniestosować preparaty oparte na różnych subst.aktywnych, wprowadzać preparaty kombinowane(mieszane) oraz zmniejszać ogólną liczbęzabiegów przez stosowanie p. we właściwymterminie i w odpowiednim stężeniu. P.stanowią także bezpośrednie zagrożenie dlazdrowia, a niekiedy i życia człowieka. Zapobieganiubezpośrednim zatruciom, czy teżgromadzeniu się p. w organizmie ludzi i zwierzątpomaga przestrzeganie okresów karencji iprewencji.

W zależności od działania na poszczególnegrupy organizmów p. dzielą się na:insektycydy (środki owadobójcze), herbicydy(środki chwastobójcze), fungicydy (środkigrzybobójcze), moluskocydy (środki ślimakobójcze),nematocydy (środki nicieniobójcze),rodentycydy (środki gryzoniobójcze), akarycydy(środki roztoczobójcze), bakteriocydy(środki bakteriobójcze), atraktanty (środkiprzywabiające), repelenty (środki odstraszające),defolianty (środki usuwające liście roślin),desykanty (środki powodujące zasychanie roślin).

Podobne prace

Do góry