Ocena brak

PERSPEKTYWIZM

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PERSPEKTYWIZM (nm. z nłc. perspectiva = oglądanie z oddalenia) ang. perspectimsm, perspectivalism; fr. perspectivisme

1. Termin użyty przez F. W. Nietzsche­go (Die fróhliche Wissenschaft, 1882) na określerue podniesionego przezeń faktu, że wszelkie poznanie — zarówno ludzkie, jak i zwierzęce — jest ze swej natury perspektywiczne, tzn. dostosowane do po­trzeb poznającego podmiotu, zwłaszcza do jego potrzeb życiowych.

2. Nazwa ogólna, będąca rozszerzeniem terminu nietzscheańskiego w powyższym znaczeniu (2), odnoszona do relatywisty­cznych poglądów na naturę ludzkiego po­znania, określanego przez nie jako perspe­ktywiczne, tzn. zależne od danego punktu widzenia. Punkt ten może być wyznacza­ny przez różne czyrmiki, takie np. jak ję­zyk, kultura, historia, natura aparatu zmysłowego, a nawet płeć.

Podobne prace

Do góry