Ocena brak

PERFORMANCJA

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PERFORMANCJA (ang. <performance> = dokonanie, osiągnięcie, odegranie (roli), od nłc. performo = przekształcam, kształtu­ję inaczej) fr. performance; nm. Performanz

Termin zastosowany przez N. Chomsky'ego (1965) na określenie bieżącego uży­cia mowy w konkretnych sytuacjach. Na dokonawczą, performatywną funkcję ję­zyka zwrócił wcześniej uwagę J. L. Austin, aby sprostować tzw. błąd deskrypcjonistyczny w zakresie teorii znaczenia, pole­gający na przekonaniu, że główną, jeśli nie jedyną furikcją zdań i sądów jest twierdze­nie lub opis czegokolwiek.

Liczne „błędy" w performancji (takie jak fałszywe założenia, odstępstwa od reguł itp.) sprowadzają się do czyrmików natury socjokulturowej i psychologicznej, a także sytuacyjnej. Jedynie w przypadku idealne­go „mówcy/słuchacza" można by mieć do czynienia wprost z językową - kom­petencją. Jednakże tę ostatnią można osiągnąć tylko przy uwzględnieniu perfor­mancji.

Podobne prace

Do góry