Ocena brak

Pedagogika społeczna- pytania egzaminacyjne

Autor /InenChobeCormoormzfo Dodano /01.08.2005

Pytania egzaminacyjne - Pedagogika Społeczna

1. Pedagogika społeczna – przedmiot, problematyka, zadania i cele
Nazwę pedagogika społeczna (niem. Sozjalpadagogik) wprowadził A. Diesterweg. Pedagogika społeczna to dyscyplina pedagogiczna zajmująca się badaniem warunków środowiskowych w jakich przebiegają procesy wychowawczo opiekuńczo człowieka do końca życia.( Wincety Okoń)
Zadania:
- Ewidencja, opis i analiza ujemnych skutków rozbieżności jakie zachodzą między socjalizacją, a wychowaniem
- Wypracowywanie metod eliminacji wpływów negatywnych. W centrum zainteresowania pedagogiki społecznej jest więc profilaktyka i kompensacja oraz analiza trzech podstawowych styczności:
a) nieprofesjonalny wychowawca – wychowanek
b) instytucja, zbiorowość ludzka, środowisko
c) wychowanek, środowisko, społeczeństwo
Przedmiotem jest środowisko wychowawcze człowieka. Skupia się na tym jak środowisko wpływa na wychowanie, analizuje warunki umożliwiające zaspokajanie potrzeb rozwojowych człowieka w różnych okresach jego życia i różnych sytuacjach, jest jednocześnie teorią i praktyką środowiska. Teoretyzuje to co dzieje się w praktyce i dostarcza teorii którą wykorzystuje się w praktyce .
Przedmiotem zainteresowania pedagogiki społecznej są środowiskowe uwarunkowania życia człowieka. Każdy, bez względu na miejsce zamieszkania tworzy swoje bezpośrednie otoczenie - rodzinę, wspólnotę lokalną oraz uczestniczy w życiu społecznym -pośrednio i bezpośrednio. Dlatego pedagogika społeczna zwraca uwagę na środowisko lokalne, grupę rówieśniczą, środki masowego komunikowania, organizację czasu wolnego oraz na aktualne problemy społeczne - ubóstwo, bezrobocie, bezdomność i patologie. Dyscyplina ta zajmuje się też rodziną jako podstawowym środowiskiem wychowawczym, uwzględniając przyczyny i skutki jej nieprawidłowego funkcjonowania, np. przemoc, niepełność, sieroctwo. Przy omawianiu metod pracy socjalnej wskazuje się na współczesne tendencje opieki i wychowania, kierunki i formy pomocy rodzinie i dziecku (diagnozę, profilaktykę, kompensację).


2. Przestaw poglądy wybranych przedstawicieli pedagogiki społecznej w Polsce: H. Radlińska, R. Wroczyński, Kamiński
Wroczyński
Pedagogika społeczna opierając się na badaniach empirycznych analizuje wpływy wychowawcze, których źródłem jest środowisko oraz ustala zasady organizowania środowiska z punktu widzenia potrzeb wychowawczych.
Radlińska
Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną rozwijająca się na skrzyżowaniach nauk o człowieku biologicznych i społecznych z etyką i kulturoznawstwem dzięki własnemu punktowi widzenia.
Kamiński
Pedagogika społeczna jako dyscyplina naukowa zajmuje się osobami i zbiorowościami wszelkiego wieku wymagającymi opieki lub pomocy w rozwoju oraz instytucjami powołanymi dla realizacji tych zadań.
3. Wyjaśnienie pojęć:
a) środowisko, środowisko wychowawcze
Środowisko według H.

Do góry