Ocena brak

Pedagogika ogólna - treści wykładów

Autor /asa-la Dodano /04.01.2006

PEDAGOGIKA OGÓLNA
TEMAT : JĘZYK PEDAGOGIKI ? SYSTEM KATEGORIALNY RÓŻNYCH ODMIAN PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKSCIE MAPY POJĘCIOWEJ PEDAGOGIKI TRADYCYJNEJ

NAUKA ? ( Śliwerski, Milerski ?Pedagogika. Podręcznik akademicki? 2003)

K. Rubacha : ?istnieje kilka kryteriów odróżniających naukę od innych form zorganizowanej działalności społecznej a mianowicie : własny przedmiot badań , własny system pojęciowy, własne metody badań, własne teorie opisujące i wyjaśniające przedmiot badań
Przedmiot badań ? naczelne kryterium określające rację istnienia nauki
Organizacja społeczna tworzy sieć instytucji(naukowych) których zadaniem jest opisywanie i wyjaśnianie wszelkich zjawisk, jakie konstytuują dany przedmiot badań.
Przedmiotem badań tłumaczącym rację istnienia pedagogiki jako nauki jest praktyka edukacji?

NAUKA ? ( leksykon PWN)

Uzyskiwanie statusu naukowego wiedzy o człowieku i jego wytworach wymaga spełnienia następujących warunków:
1) wyznaczenia przedmiotu badań za pomocą spójnego systemu kategorialnego
2) przyjęcia (zmodyfikowania lub wytworzenia) określonej metodologii badań naukowych
3) stworzenia struktur instytucjonalnych dla korzystania z kapitału właściwego autorytetowi nauki ( prowadzenia badań, publikowania, nadawania stopni naukowych, kształcenia ludzi, uczestniczenia w dyskursie edukacji ( kształceniu) oświacie i innych obiektach rzeczywistości edukacyjnej

PEDAGOGIKA ? ( leksykon PWN 2000r)

Dziedzina (dyscyplina) nauki zajmująca się badaniem szeroko rozumianych procesów edukacyjnych oraz uwarunkowań dyskursu edukacyjnego.
Ta definicja wskazuje na przedmiot badań : procesy i dyskurs edukacyjny.

EDUKACJA - ( Kwieciński)

To ogół działań, procesów i warunków sprzyjających rozwojowi człowieka. Rozwój natomiast określany jest poprzez lepsze rozumienie siebie i relacji ze światem, skuteczną kontrolę własnych zachowań i większe sprawstwo wobec procesów zewnętrznych

EDUKACJA ? ( leksykon PWN, Milerski Śliwerski 2000)

To ogół oddziaływań służących formowaniu się ( zminianiu, rozwijaniu) zdolności życiowych człowieka

(Rozwój ? Obuchowski ? podmiotowy styl funkcjonowania jednostki )

Dekader ? dziesięciościan edukacyjny:

1. Globalizacja - świat
2. Etatyzacja - państwo
3. Nacjonalizacja - naród
4. Kolektywizacja ? klasa społeczna
5. Polityzacja, biurokratyzacja, profesjonalizacja ? wymiar instytucjonalny
6. Socjalizacja ? grupa pierwotna, znaczący inny
7. Inkulturacja i personalizacja ? kultura społeczna i symboliczna
8. Wychowanie i jurdyfikacja ? wychowanie w znaczeniu wąskim (- definiowanie: teleologiczne i prakseologiczne), strona prawna funkcjonowania człowieka
9. Kształcenie i humanizacja ? strefa poznawcza
10. Hominizacja ? ?uczłowieczenie?(określony poziom tożsamości osobniczej); hominizacja ? kumulacja wszystkich procesów edukacyjnych

Procesy edukacyjne :
Procesy wrastania - inkulturacja i socjalizacja
Procesy

Podobne prace

Do góry