Ocena brak

Pedagogika czasu wolnego

Autor /goalgeRok Dodano /21.10.2006

PEDAGOGIKA – nauka o wychowaniu; nauka o procesach wychowawczych, której istotę stanowi całościowy rozwój człowieka (wpływy pozytywne i negatywne jednostek na siebie oraz środowiska)

Obok pedagogiki jako działu wychowania dzieci, należy wymienić hebagogikę – dział wychowania młodzieży, andragogikę – obejmującą oświatę i wychowanie dorosłych oraz gerontagogikę – czyli oświatę wieku starszego.

CZAS WOLNY – czas pozostały po wykonaniu obowiązków rodzinnych, zawodowych, społecznych i przeznaczony jest na odpoczynek, rozrywkę oraz rozwój własnych zainteresowań zgodnie z zamiłowaniami i upodobaniami (wg R Wroczyńskiego)

CZAS WOLNY – część budżetu czasu, która nie jest zajęta przez pracę zarobkową normalną i dodatkową, ani przez systematyczne kształcenie się uniwersyteckie, ani przez zaspokajanie elementarnych potrzeb fizjologicznych (sen, posiłki, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, pranie, sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do samoobsługi) – i może być spożytkowana na dowolne wczasowanie lub na życie rodzinne i aktywność przynoszącą doraźne korzyści (wg A. Kamińskiego)

Czas wolny dzieci i młodzieży należy rozpatrywać w innych kategoriach niż czas wolny ludzi dorosłych. Objęty on bowiem powinien być nadzorem i kontrolą otoczenia dorosłych, szkoły, instytucji młodzieżowych itp. Przez czas wolny dzieci i młodzieży szkolnej należy rozumieć czas, w którym po zaspokojeniu potrzeb organizmu, wypełnieniu obowiązków szkolnych i domowych, mogą oni wykonywać czynności wg swoich upodobań, związane z wypoczynkiem, rozrywką i rozwojem własnych zainteresowań.
WYCHOWANIE – całość wpływów i oddziaływań (rodzina, szkoła, rówieśnicy, środowisko społeczne, zakład pracy, służba wojskowa, organizacje społeczno-polityczne, środki masowego przekazu, instytucje powołane do planowego organizowania procesów wychowawczych), kształtujących rozwój człowieka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie.

- wychowanie naturalne – wynika z naturalnych warunków (miejsce urodzenia, zamieszkania, kontakty społeczne)
- wychowanie instytucjonalne – celowo zamierzone organizowane w instytucjach wychowawczych, proces oparty na świadomie dobranych środkach dla osiągnięcia przewidywanych rezultatów wychowawczych (szkoły, placówki wychowania pozaszkolnego, placówki oświaty dorosłych)

FUNKCJE CZASU WOLNEGO:

FUNKCJA WYPOCZYNKOWA – wynika z aspektu higieniczno-zdrowotnego; polega na regeneracji sił fizycznych i psychicznych organizmu poprzez wypoczynek czynny i bierny.
FUNKCJA ROZRYWKOWA – polega na kompensowaniu (wyrównywaniu) nudy dnia codziennego, poprzez zajęcia w których dominuje odprężenie psychiczne (zabawy, radości).
ROZWÓJ ZAINTERESOWAŃ I UZDOLNIEŃ – polega na kształtowaniu różnych, występujących samorzutnie zainteresowań lub polega na celowym stwarzaniu sytuacji wychowawczych, w wyniku których można rozbudzić określone zainteresowania.

Podobne prace

Do góry