Ocena brak

Parowanie

Autor /Chemik Dodano /31.01.2012

Jeżeli ciekła substancja będzie dalej podgrzewa­na, jej temperatura osiągnie poziom wrzenia. Następnie ustali się i pozostanie niezmienna do momentu, kiedy cała substancja zamieni się w gaz. Ciepło konieczne aby w danej temperatu­rze i pod określonym ciśnieniem zamienić jed­nostkową masę cieczy w parę nazywa się ciepłem parowania. Po zamianie w gaz temperatura sub­stancji ponownie zaczyna rosnąć, jeżeli dostar­czane jest do niej ciepło.
Jeżeli gaz będzie pozbawiany ciepła, jego tem­peratura początkowo spadnie. Następnie, kiedy osiągnie ona poziom wrzenia, gaz odda swoje ciepło parowania i zamieni się w ciecz o tej samej temperaturze. Gdy już cały gaz przejdzie w ciekły stan skupienia, temperatura substancji zacznie spadać proporcjonalnie do ilości oddanego ciepła.
Dalsze oziębianie spowoduje stopniowe obni­żanie się temperatury, która w końcu osiągnie poziom zamarzania. Wtedy ciecz zacznie odda­wać swoje ciepło topnienia i w tej samej tempera­turze przejdzie w stan stały. Potem, kiedy już cały płyn zakrzepnie, temperatura substancji ponow­nie zacznie się obniżać.

Podobne prace

Do góry