Ocena brak

PARONIMY

Autor /aleKac Dodano /11.11.2012

 

PARONIMY (gr. <tó parónyma> (1) = przy­domki) łc. paronyma (1); nłc. denominativa (1); ang. paronyms; fr. paronymes; nm. Paronyme

  1. U Arystotelesa {Kateg., 1 a 12): w od­różnieniu od —> homonimów (1) i -^ syno­nimów (1) — rzeczy, których nazwy są de­rywatami (wyrazami pochodnymi), utwo­rzonymi od nazwy innej rzeczy nie na podstawie etymologii, lecz pokrewieństwa znaczeniowego, a więc dotyczącymi tej rzeczy w sposób pośredni, np. od słowa 'męstwo' utworzone słowo 'mężny', okre­ślające kogoś, kto posiada męstwo.

  2. Współcześrue: wyrazy o podobnym kształcie i brzmieniu, nie spokrewnione jednak ze sobą ani etymologicznie, ani znaczeniowo.

Różnica pomiędzy znaczeniem Arystotelesowskim (1) a znaczeniem współ­czesnym (2) polega m. in. na tym, że to pierwsze dotyczy nie samych nazw, lecz przede wszystkim oznaczanych przez nie rzeczy.

Podobne prace

Do góry