Ocena brak

Parki narodowe i rezerwaty przyrody Afryki Południowej

Autor /Wolny Dodano /31.01.2012

Na południu kontynentu ochronie podlega prawie 7% powierzchni. Najwięcej rezerwatów i parków znajduje się w Botswanie, gdzie zajmują one aż 17% powierzchni.
Afrykański ruch obrońców przyrody narodził się w Republice Południowej Afryki w latach 90. XIX wieku. Do roku 1927 aż 27 ze wszystkich 43 obszarów chronionych Afryki znajdowało się w tym właśnie państwie. Najsłynniejszy park naro­dowy RPA - Park Narodowy Krugera - powstał w 1926 roku z połączenia rezerwatu Sabi 1898 i Shingwedzi (1903) w prowincji Transwal na pół­nocnym wschodzie kraju . Obecnie Park Narodowy Krugera obejmuje 19485 km2 sawanny, lasu i rzecznych rozlewisk. W granicach parku schro­nienie znajdują wielkie stada zwierząt kopytnych na czele z rzadkim nosorożcem białym. Oprócz Parku Narodowego Krugera do ważniejszych nale­żą Addo Elephant National Park w pobliżu Port Elizabeth, krajobrazowy Golden Gate Highlands National Park i Kalahari Gemsbole National Park, przylegający do znacznie większego Gamesbok National Park w Botswanie. W tych ostatnich par­kach można podziwiać wędrówki wielkich stad antylop. Według danych IUCN z 1990 roku na obszarze RPA istniało 178 obszarów chronionych, które zajmowały 63100 km2, czyli 5,2% powierzchni kraju.

W północnej Botswanie kończy swój bieg rzeka Okawango. Ogromne rozlewisko, mimo że ochro­nie prawnej podlega tylko niewielka jego część (rezerwat Moremi), wciąż jeszcze jest miejscem, gdzie można podziwiać przyrodę w stanie niemal nienaruszonym.
W Namibii znajduje się jeden z największych rezerwatów zwierząt na świecie - Park Narodowy Etosha. W czasie pory deszczowej ziemia jest tam tak nasączona wodą, że powstają niewielkie jezior­ka. Dzięki ich wodom zwierzęta mogą przetrwać długą i wyczerpującą porę suchą. Namibia to rów­nież wypalone słońcem pustynie. Można je podzi­wiać m.in w Parku Narodowym Namib-Naukluft.

Zimbabwe znane jest m.in. z Parku Narodowego Wodospadu Wiktorii i położonego niedaleko Parku Narodowego Zambezi. Na północnym wschodzie kraju znajduje się również Park Narodowy Hwange, jeden z najpiękniejszych rezerwatów zwierząt na świecie. Żyją tam słonie, żyrafy, hipopotamy, hieny, goryle, szympansy, pawiany oraz różne ga­tunki antylop.
W Zambii objęto ochroną ponad 8% powierzch­ni kraju. Największym i najstarszym parkiem naro­dowym Zambii jest Park Narodowy Kafue na za­chód od stolicy kraju, Lu saki. Jednak największą atrakcję turystyczną stanowi Park Narodowy Mosicatunga. Mosicatunga, czyli „dym, który grzmi", jest miejscową nazwą położonego na granicy Zambii i Zimbabwe Wodospadu Wiktorii.

Na Oceanie Indyjskim leży Madagaskar, oddzie­lony od wschodnich wybrzeży Afryki tylko woda­mi Kanału Mozambickiego. Fauna i flora wyspy cechuje się obecnością licznych endemitów, jako że życie na wyspie rozwijało się w separacji od macierzystego kontynentu. Niestety znaczna część naturalnych zbiorowisk roślin i zwierząt uległa zniszczeniu na skutek nie kontrolowanych działań ludzi. Wycięto na przykład prawie 80% pierwot­nych lasów, co stanowi niebezpieczeństwo zagła­dy dla licznych gatunków zwierząt. Zagrożony jest m.in. symbol wyspy - lemur. Pierwsze rezerwaty powstały tu już w 1927 roku, ale krajowi brako­wało środków, by prowadzić konsekwentną poli­tykę ochrony środowiska naturalnego.

Podobne prace

Do góry