Ocena brak

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.01.2012

DefinicjaPaństwowa Inspekcja Sanitarna PIS - organ powołany w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych. Zajmuje się nadzorem nad warunkami:


 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny radiacyjnej,
 • higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo - wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,
 • zdrowotnymi żywności i żywienia,
 • higieny wypoczynku i rekreacji.

Ponadto sprawuje nadzór nad stanem sanitarnym zakładów opieki zdrowotnej oraz przestrzeganiem zasad profilaktyki zakażeń szpitalnych. Potocznie zwana Sanepidem.OrganizacjaOrganami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są:


 • państwowy wojewódzki inspektor sanitarny,
 • państwowy powiatowy inspektor sanitarny,
 • państwowy graniczny inspektor sanitarny - dla obszarów przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, rzecznych i morskich, portów lotniczych i morskich oraz jednostek pływających na obszarze wód terytorialnych.

Państwową Inspekcją Sanitarną kieruje główny inspektor sanitarny jako centralny organ administracji rządowej. Jest on powoływany przez premiera, na wniosek ministra zdrowia, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego. Odwołuje go także premier.

Główny inspektor sanitarny koordynuje i nadzoruje działalność państwowych inspektorów sanitarnych. Jego organem doradczym i opiniodawczym w sprawach objętych zakresem działania inspekcji jest Rada Sanitarno - Epidemiologiczna.

Rada składa się z przewodniczącego, sekretarza i 15 członków, których powołuje i odwołuje, na wniosek głównego inspektora sanitarnego, minister zdrowia spośród pracowników nauki i osób posiadających przygotowanie praktyczne z dziedziny sanitarno-epidemiologicznej. Kadencja Rady trwa trzy lata.

Główny inspektor sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Inspektorat jest centralnym urzędem administracji rządowej, ustala ogólne kierunki działania PIS.W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:


 • Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia,
 • Departament Przeciwepidemiczny,
 • Departament Higieny Środowiska,
 • Departament Prawny,
 • Departament Ekonomiczno - Administracyjny,
 • Departament Nadzoru i Kontroli,
 • Biuro Głównego Inspektora,
 • Biuro Dyrektora Generalnego,

Terenowymi organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej są państwowi inspektorzy sanitarni, pod kierunkiem których działają stacje sanitarno - epidemiologiczne. Stacje mają status zakładów opieki zdrowotnej. Placówki wykonują badania laboratoryjne w zakresie nadzoru sanitarnego.

Każde województwo posiada wojewódzką stację sanitarno - epidemiologiczną. Stacji tej podlegają z kolei stacje powiatowe i graniczne. Stacjami kierują odpowiednio wojewódzki, powiatowy i graniczny inspektor sanitarny.ZadaniaZadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej:1. sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego poprzez:


 • uzgadnianie projektów planów zagospodarowania przestrzennego województwa pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dotyczących:

* budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,


* nowych materiałów i procesów technologicznych przed ich zastosowaniem w produkcji lub budownictwie,


 • uczestniczenie w dopuszczeniu do użytku obiektów budowlanych, statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych oraz środków komunikacji lądowej,
 • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

2. sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego poprzez:


 • kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczących m.in.:

* higieny środowiska, zwłaszcza wody do spożycia, czystości powietrza atmosferycznego, gleby,


* utrzymania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, instytucji, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, dróg, ulic oraz osobowego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i morskiego,


* warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,


* nadzoru nad jakością zdrowotną żywności,


* warunków zdrowotnych produkcji i obrotu przedmiotami użytku, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, kosmetykami oraz innymi wyrobami mogącymi mieć wpływ na zdrowie ludzi,


* higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku,


* przestrzegania obowiązków wynikających ze stosownych rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej,


 • kontrola przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej.


3. prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska poprzez:


 • dokonywanie analiz i ocen epidemiologicznych,
 • opracowywanie programów i planów działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej oraz kontrola ich realizacji,
 • ustalanie zakresu i terminów szczepień ochronnych,
 • wydawanie zarządzeń i decyzji lub występowanie do innych organów o ich wydanie - w wypadkach określonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaźnych,
 • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia,
 • nadzór sanitarny nad ruchem pasażerskim i towarowym w morskich i lotniczych portach oraz przystaniach,
 • udzielanie poradnictwa w zakresie spraw sanitarno-epidemiologicznych lekarzom okrętowym i personelowi pomocniczo-lekarskiemu zatrudnionemu na statkach morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych,
 • kierowanie akcją sanitarną przy masowych przemieszczeniach ludności, zjazdach i zgromadzeniach.

4. prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej poprzez:


 • inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
 • udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi,
 • ocena działalności oświatowo - zdrowotnej prowadzonej przez szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, środki masowego przekazu, zakłady opieki zdrowotnej itp.


Bibliografia

Prawo


Autor: Anna Socha
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry