Ocena brak

Państwowa Inspekcja Pracy

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /05.02.2012

Historia

Państwowa Inspekcja Pracy została powołana 3 stycznia 1919 roku, jednym z pierwszych dekretów Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego z 13 stycznia 1919 roku o urządzeniu i działalności inspekcji pracy (Dz. Praw Państwa 1919, nr 5, poz. 90) oraz rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z 14 lipca 1927 roku o inspekcji pracy (Dz.U. nr 67, poz. 590). Została powołana jako organ podległy Ministrowi Pracy i Polityki Socjalnej, w celu. Jej głównym zadaniem jest nadzorowanie należytego stosowania przepisów o ochronie pracy we wszystkich dziedzinach pracy najemnej.


10 listopada 1954 roku wydano dekret zgonie z którym związki zawodowe przejęły kompetencje w dziedzinie wykonywania ustaw o ochronie bezpieczeństwa i higienie pracy oraz sprawowanie inspekcji pracy (Dz. U. nr 52, poz. 260 z późń. zm.). Czynności kontrolne wykonywali inspektorzy pracy powołani przy związkach zawodowych.


Organizacja i funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Pracy

Zakres działania i uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy reguluje ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007 r. nr 89, poz. 589).


Państwowa Inspekcja Pracy jest wyspecjalizowanym centralnym organem państwowym, podległym Sejmowi RP. PIP sprawuje w imieniu państwa kontrolę i nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przez wszystkie zakłady pracy oraz inne podmioty, na rzecz których świadczona jest praca przez osoby fizyczne. Organy PIP są niezależna od administracji państwowej, nadzór nad nią sprawuje Rada Ochrony Pracy, powołana przez Marszałka Sejmu RP.


Państwową Inspekcją Pracy kieruje, powołany przez Marszałka Sejmu, Główny Inspektor Pracy. Jednostkami organizacyjnymi są: Główny Inspektor Pracy i 16 okręgowych inspektoratów pracy. Każdy i inspektoratów obejmuje zakresem swojej działalności terytorialny obszar jednego województwa.


Kompetencje i zadania Państwowej Inspekcji Pracy


Do podstawowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy należą:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kontrola przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy projektowaniu budowy, przebudowy i modernizacji zakładów pracy,
 • kontrola legalności zatrudnienia,
 • podejmowanie działań w celu zapobiegania i eliminowania zagrożeń w środowisku pracy,
 • ściganie wykroczeń przeciwko prawom pracownika,
 • udzielanie porad i informacji technicznych w zakresie eliminowania zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Nadzorem i kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy są objęci wszyscy pracownicy oraz inne podmioty, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.


Główny Inspektor Pracy w przypadku stwierdzenia, że stan bezpieczeństwa i higieny pracy zagraża pracownikom, ma uprawnienia do nakazania zaprzestania przez zakład pracy działalności określonego rodzaju.


Zakres działania okręgowego inspektora pracy:

 • kierowanie działalnością okręgowego inspektoratu pracy,
 • rozpatrywanie odwołań od nakazów inspektorów pracy,
 • prowadzenie ewidencji pracodawców działających na obszarze jego właściwości terytorialnej.

Okręgowy inspektor pracy jest uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec uruchomienia zakładu pracy, jeżeli dopuszczenie go do eksploatacji spowoduje zagrożenie życia i zdrowia pracowników.


Zakres działania inspektora pracy:

 • sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa pracy,
 • przeprowadzenie kontroli zakładów pracy.

Uprawnienia inspektora pracy:

 • nakazanie usunięcia stwierdzonych uchybień w kontrolowanym zakładzie pracy,
 • nakazanie wstrzymania robót, gdy ich kontynuowanie zagraża życiu lub zdrowiu pracowników,
 • inspektor bierze udział w sprawach w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • może wytoczyć powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy.

 • Autor: Aleksandra Zgórska
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry