Ocena brak

Pamięć jako podstawowy mechanizm przechowywania doświadczenia - pamięć podręczna, długo- i krótkookresowa; skrypty i pamięć autobiograficzna

Autor /Orestes Dodano /23.02.2012

 

Pamięć jest podróżą w czasie. Pamięć zbiorowa np. Niemcy. Pamięć to taki system,

wcześniejsze zachowania, jednostki, zbiorowości.

Pamięć zbiorowa - kultura, (co się w jakiś sytuacjach robi). Nośnikiem dla pamięci zbiorowej, dla kultury, jest pismo .

Ktoś jest wzrokowcem lub słuchowcem. Cechy pamięci:

a. szybkość zapamiętywania - liczba powtórzeń potrzebna do utrwalenia śladu

b. zakres pamięci - ilość zapamiętanych śladów po jednorazowym spostrzeżeniu

c. wierność pamięci - zgodność odtwarzanych śladów z zapamiętanymi

d. trwałość pamięci - czas przechowywania śladów pamięciowych

e. gotowośćpamięci-szybkośćIłatwośćprzypominania
Porównanie pamięci jako zdolności i pamięci jako procesu :

pamięć jako zdolność - to pewne psychiczne wyposażenie jednostki. W tym zakresie jest zróżnicowanie - są ludzie o lepszej lub gorszej zdolności. Owa zdolność jest składnikiem inteligencji. Składają się na nią pewne specyficzne zdolności: pamięć wzrokowa, słuchowa, dotykowa, węchowa . Pamięć można doskonalić. Uczenie się na pamięć rozwija pamięć rozumianą jako „część mózgu".

pamięć jako proces -jest to pewien sposób kodowania doświadczenia, pamięć ta jest pewną formą przetwarzania informacji , a nie składnikiem inteligencji . Musi się składać z kilku faz: a) rejestrowania

  1. zapamiętywania

  2. przechowywania

  3. odtwarzania informacji

Tę pamięć można doskonalić - można doskonalić którąś z tych faz.

1. Pamięć sensoryczną (Ultrakrótka - sensoryczną, efekt Sperlinga) jest bezpośrednio związana z percepcją i ma charakter określonej modalności zmysłowej (dotykowy, wzrokowy, słuchowy itp.). Np. jeżeli położymy sobie rękę na udzie, a po chwili zdejmiemy, pomimo zaprzestania stymulacji czujemy rękę jeszcze przez krótki czas (do kilku sekund).

2. Pamięć krótkotrwała trwa kilka sekund do kilku minut, choć przechowywanie informacji w tej pamięci można wydłużyć dzięki powtarzaniu. Podobnie jak pamięć sensoryczną, pamięć świeża ma charakter elektryczny - jest efektem krążenia impulsów w obwodach neuronowych. Pojemność tej pamięci jest ograniczona -zazwyczaj mówi się, że do 7 elementów. Wprowadzenie 8 elementu powoduje "wyparcie" elementu 1. Elementem może być liczba, litera, sylaba, wyraz, lub nawet cała historyjka, jeżeli budujące ją wyrazy połączone są w logiczny ciąg, mają sens. Wtedy zapamiętywaniu podlega ów sens, a nie jego składowe (podobnie jak przy zapamiętywaniu wyrazów elementem są wyrazy, a nie ich składowe - litery). Techniki pamięciowe pozwalają na jak najbardziej wydajne wykorzystanie pamięci krótkotrwałej poprzez łączenie składowych w większe jednostki, które mogłyby tworzyć jeden element, np. wymyślanie historyjek łączących w logiczne ciągi elementy dotąd nie łączące się ze sobą).

3. Pamięć długotrwała ma charakter strukturalny, fizyczny. Przechodzeniu informacji z pamięci świeżej do trwałej towarzyszy powstawanie nowych synaps oraz synteza białek. Pojemność tej pamięci jest nieomal nieograniczona. Pomimo to nie wszystko i nie od razu możemy sobie przypomnieć. Wiele obserwacji wskazuje, że im więcej upływa czasu, tym lepiej utrwalone i tym trudniej jest utracić informacje zmagazynowane w pamięci trwałej. Fakt, że trudno czasem przypomnieć sobie fakty sprzed wielu lat wynika raczej z zaburzeń dostępu do magazynów pamięci, niż z "ulotnienia" się informacji.

Engramy, pamięć wrażeń wzrokowych, pamięć krótkotrwała uczenie się jest mimowolne.

Formy przekazywania informacji:

  • Pamięć krótkotrwała, łatwo wycofuje je z pamięci.

  • Pamięć długotrwała, strategia wydobywania z pamięci.

Dostęp od pamięci krótkotrwałej jest prosty, a długotrwałej muszę wydobywać. Interferencja - zaburzenia sensoryczne. Pamięć może zakłócać proces uczenia -hamowanie proaktywne. Uczenie się czegoś nowego podobnego do poprzedniego jakiegoś materiału, utrudnia zapamiętywanie. Zjawisko zapominania w trakcie długotrwałego przechowywania śladu pamięciowego wiąże się z następującymi prawidłowościami:

a. najpierw zanikają ostatnio nabyte ślady pamięciowe (prawo Ribofa)

b. nowe ślady pamięciowe powodują zacieranie starych

c. stare ślady pamięciowe utrudniają przyswajanie nowych

d. silne emocje np. lęk mogą powodować wyparcie śladu pamięciowego

METAPAMIĘĆ : to pamięć o własnej pamięci ( czyli pamiętam , jak zapamiętywać). Elementem metapamięci są strategie pamięciowe:

- grupowanie - akronimy - akrostych - wyobrażenia interaktywne - wieszaki na słowa - - metoda miejsc

- Skrypty poznawcze - są to scenariusze zdarzeń mają prostą strukturę ( na skrypt poznawczy składa się moja wiedza, oraz wymogi kultury, konwenanse)

- Pamięć zapisywana jest w postaci sekwencyjnej - ta sekwencja jest wyraźnie datowana (jest to datowanie przez zdarzenia ważne) , datowanie pozwala uzupełniać luki we własnym życiorysie. Jeśli ludzi pytamy o zdarzenia z własnego życia , to uzyskamy odpowiedź z pamięci autobiograficznej , a nie to co się wydarzyło. Wydarzenia z naszego życia , które opisujemy - nasza pamięć autobiograficzna sięga tylko do 4 lat, a reszta to nasze wyobrażenia .

- Zdarzenia przykre - pamiętamy ich mniej od średnio przyjemnych i przyjemnych , ale z tych nieprzyjemnych , które pamiętamy . Te najbardziej nieprzyjemne pamiętamy lepiej niż przyjemne, bo rzeczy nieprzyjemne pamiętamy , by uniknąć ich konsekwencji w przyszłości.

- Przeżuwanie myśli - ludzie są skłonni koncentrować się na pewnych myślach i je przeżuwać ( wśród negatywnych są nieistotne, które zapominamy, i istotne , które pamiętamy i utrwalamy, bo przeżuwamy, ale i te po 4 latach zapominamy)

- Tzw. efekt względnej świeżości - większość naszych doświadczeń autobiograficznych odtwarzanych dotyczy jednego roku .

- Prawo Ribofa - zjawisko reminiscencji - ludzie po przekroczeniu 50 roku życia lepiej pamiętają zdarzenia z okresu 10-30 lat

- Amnezja dziecięca - zazwyczaj nie pamiętamy tego, co się nam wydarzyło do 5 roku życia , nawet wysoki stopień zaangażowania nie buduje pamiętania.

Pamięć autobiograficzna to podstawa kształtowania się inteligencji emocjonalnej (inteligencja to zdolność do wyodrębniania zdarzeń, przetwarzania tych informacji i wykorzystywania tych informacji)

Inteligencja emocjonalna - to umiejętność rozpoznawania informacji ( rozpoznawać uczymy się w dzieciństwie) umiejętność przetwarzania i umiejętność zachowania się emocjonalnego adekwatnego do sytuacji.

Reasumując: Pamięć autobiograficzna to specyficzny rodzaj pamięci i sposób organizowania własnych doświadczeń. MAMY JAKIEŚ OGÓLNE POJĘCIE O SOBIE, KTÓRE WYZNACZA PAMIĘĆ AUTOBIOGRAFICZNA (gdy uważam , że jestem dzieckiem szczęścia, to mam taką pamięć autobiograficzną).

Do góry